Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2021, 9956Besluiten van algemene strekking

Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1 Doel

Het Mondriaan Fonds kan op grond van deze regeling subsidies verstrekken aan musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen om een mogelijke inkrimping van het personeelsbestand op het gebied van collecties als gevolg van de coronacrisis te voorkomen en te stimuleren dat ook nieuw erfgoedtalent geworven kan worden.

Artikel 2 Doelgroep

De bijdrage kan worden aangevraagd door een publiekstoegankelijke instelling die als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft en bij het afstoten het bepaalde in de Erfgoedwet en de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) volgt en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Artikel 3 Subsidiesoorten

 • 1. Een bijdrage kan worden verstrekt voor personele ondersteuning op het gebied van:

  • a) Collectiebeheer;

  • b) Collectieonderzoek;

  • c) Educatie;

  • d) nieuw erfgoedtalent.

 • 2. Voor de bijdrage bedoeld in eerste lid onder a, b of c kan het zowel gaan om het behoud van werknemers die als gevolg van de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen als om het werven van nieuwe medewerkers.

 • 3. Voor de bijdrage bedoeld onder artikel 3, eerste lid onder d dient nieuw talent geworven te worden met wie de instelling voorafgaand aan de aanvraag geen langdurige werkrelatie had.

Artikel 4 Hoogte bijdrage

 • 1. De subsidie bedraagt 50.000 euro per positie.

 • 2. De aanvrager bepaalt de looptijd van aanstelling.

 • 3. De eigen bijdrage van de instelling is minimaal 10 procent, 5.000 euro.

 • 4. Indien het subsidieplafond, zoals beschreven in artikel 7, niet wordt overschreden, kan de in het eerste lid bedoelde bijdrage worden verhoogd. De looptijd van de aanstelling wordt daarbij naar rato verhoogd.

 • 5. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

Artikel 5 Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • een kenschets van de instelling met een omschrijving van de collectie, het actuele collectie- en aankoopbeleid, inclusief doelstellingen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik.

 • indien de instelling niet in het Museumregister is ingeschreven een door het bestuur ondertekende verklaring dat het museum bij het afstoten het bepaalde in de Erfgoedwet en de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) volgt.

 • een motivatie waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de aangevraagde bijdrage noodzakelijk is voor het behoud van de medewerker of voor het werven van een nieuwe medewerker ten gevolge van gemiste en te missen inkomsten van het museum door de COVID-19-maatregelen.

 • een motivering van de aanvraag met daarin indien van toepassing:

  • een omschrijving van de naam, functie, een profielschets van de kandidaat;

  • een beschrijving van de geschiedenis van de werkrelatie met de werknemer;

  • een omschrijving en belang van het kennisgebied van de kandidaat en een motivatie waarom voor dit kennisgebied is gekozen, hoe kennisoverdracht wordt geborgd.

Artikel 6 Beoordeling

 • 1. Indien met het aantal ingediende aanvragen het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 niet wordt overschreden, wordt de aanvraag door het bestuur beoordeeld.

 • 2. Indien met het aantal ingediende aanvragen het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 7 wordt overschreden of als het bestuur twijfelt, wordt de aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie.

 • 3. Aanvragen zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel worden voorgelegd aan een adviescommissie, mits zij voldoen aan de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • 4. Bij de beoordeling van een aanvraag voor de coronaregeling medewerkers collectiebeleid geeft de adviescommissie een oordeel over het belang van het museum. Daarbij weegt zij de onderstaande aspecten in onderlinge samenhang:

  • het belang en de kwaliteit van de collectie,

  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling,

  • het belang van de functie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

  De adviescommissie weegt de geografische spreiding evenals diversiteit van de materiële en immateriële collecties van de totale groep te honoreren musea in haar oordeel mee.

 • 5. Indien de adviescommissie de in het vierde lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, brengt zij een negatief advies uit over de aanvraag.

 • 6. Indien de adviescommissie de in het vierde lid van dit artikel bedoelde aspecten van voldoende belang acht, brengt zij een positief advies uit over de aanvraag.

 • 7. Als het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen, waarover een positief advies is uitgebracht te honoreren plaatst de adviescommissie de overige aanvragen in een rangorde op basis van de in het vierde lid van dit artikel bedoelde aspecten.

 • 8. Indien de aanvraag betrekking heeft op nieuw te werven medewerkers, wordt in twee rondes geoordeeld. In de eerste ronde wordt het plan, waarin opgenomen het functieprofiel en de motivering beoordeeld. Indien hierover positief geoordeeld wordt, wordt de bijdrage voor een periode van maximaal zes maanden gereserveerd. Van aanvragers wordt verwacht dat een open sollicitatieronde wordt uitgezet om nieuw talent te werven voor de vacante functie. Na marginale toetsing van de geworven medewerker wordt de reservering vrijgegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt 8.000.000 euro.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, artikelen of onderdelen daarvan buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 februari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 februari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid.

Deze regeling zal na goedkeuring door de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, E. van der Lingen directeur-bestuurder

TOELICHTING

Inleiding

Deze regeling maakt onderdeel uit van het Tweede Steunpakket dat het kabinet ter beschikking heeft gesteld. Naast de verlenging van de generieke maatregelen voor de eerste helft van 2021 heeft het kabinet besloten tot een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Door het aantrekken of behouden van personeel op het gebied van beheer en behoud van, en ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma’s rondom, collecties van nationaal belang, wil het Mondriaan Fonds bevorderen dat de personele bezetting zoveel als mogelijk op peil blijft en versterkt wordt. Door de coronacrisis en teruglopende bezoekersaantallen worden musea gedwongen lastige keuzes te maken in hun personeelsbestand. Vaak zijn het contracten van jonge conservatoren en educatoren die niet worden verlengd, terwijl zij juist van groot belang zijn voor de toekomstbestendigheid van het museale bestel. Daarnaast is het behoud van kennis over en beheer van onze collecties van nationaal belang onontbeerlijk. Tegelijkertijd is het voor de toekomst van het kunst- en erfgoedveld noodzakelijk dat nieuwe krachten met hun verse of nog niet eerder meegenomen perspectieven nieuwe of meer complete betekenissen aan het erfgoed toevoegen.

Ad artikel 1 Doelstelling

In dit artikel is de doestelling van deze regeling geformuleerd. Deze moet gelezen worden in samenhang met de inleiding van de toelichting op deze regeling.

Ad artikel 2 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven. Niet alleen musea, maar ook bijvoorbeeld archieven met een publieksfunctie kunnen aanvragen.

Ad artikel 3 Subsidiesoorten

In dit artikel zijn de vier subsidiemogelijkheden binnen deze regeling omschreven.

 • a. collectiebeheer

  Collecties bestaan soms uit honderdduizenden objecten verzameld gedurende vele decennia. Niet alles staat goed geregistreerd en niet alles is makkelijk vindbaar. Musea hebben vaak meerdere depots van verschillend niveau. Nu door de coronacrisis veel publieksactiviteiten stilliggen, hebben musea meer ruimte voor collectiebeheer, maar geen budget. Ontzameltrajecten kunnen helpen collecties compacter, inzichtelijker en beheersbaarder te krijgen. Noodzakelijke restauraties voor een betekenisvolle of visueel aantrekkelijke presentatie kunnen worden uitgevoerd.

 • b. collectieonderzoek

  Ook voor collectieonderzoek is door het wegvallen van de publieksactiviteiten bij musea meer ruimte, maar geen budget. Conservatoren hebben vaak enkel onderzoek verricht gerelateerd aan presentaties. Kennis van de collectie is echter noodzakelijk om de collectie te kunnen toetsen aan collectieplannen, koers en het beleid van de instelling.

 • c. educatie

  Zodra de coronacrisis uitbrak werd vaak afscheid genomen van educatiekrachten. Het gaat veelal om (jonge) zzp-ers of mensen met tijdelijke contracten die niet ingezet konden worden, omdat fysiek bezoek aan de instellingen onmogelijk werd of sterk afnam. Educatie is nodig voor de ontwikkeling van nieuw publieksbereik en het in dienst nemen van krachten verstevigt het culturele veld.

 • d. nieuw erfgoedtalent

  Nieuwe erfgoedtalenten zijn onmisbaar bij onderzoek naar en actuele visies op de collecties, kennisoverdracht, vernieuwende programmering, inzet van nieuwe technologieën, en op een inclusieve manier verbindingen leggen tussen (nieuw) publiek en collecties. Juist in deze tijd is het daarom van groot belang dat instellingen ook nieuwe professionals kunnen aanstellen die een baan bij een erfgoedinstelling ambiëren en daarmee het bestaande personeelsbestand tevens meer divers kunnen maken.

Met een langdurige werkrelatie (artikel 3 onder 3) wordt bedoeld: een aaneengesloten werkrelatie van meer dan een jaar.

Ad artikel 4 Hoogte bijdrage

We bieden een lumpsumbijdrage van 50.000 euro per positie, hiermee kan met een eigen bijdrage van 10 procent van de instelling iemand aangesteld worden voor de duur van circa een jaar, afhankelijk van inschaling. Indien een aangestelde kracht een nieuwe baan krijgt en daarom vertrekt, moet de positie door een andere kandidaat kunnen worden ingevuld. Sommige instellingen zullen van de lumpsumbijdrage een persoon kunnen aannemen voor meer dan een jaar, andere instellingen een duurdere kracht voor een kortere periode. In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar de positie en duur van de positie, naast de eigen bijdrage van minimaal 10 procent.

Als het gaat om nieuw te werven medewerkers, kent het fonds na een positieve beoordeling een bijdrage toe onder een zogeheten reservering. Na het aanstellen van de kandidaat moet het uiteindelijke contract worden overlegd aan het fonds, en vindt nog een marginale toetsing van de kandidaat plaats (zie artikel 6).

Ad artikel 5 Aanvraag

In dit artikel wordt beschreven op basis van welke stukken de aanvraag wordt beoordeeld.

Ad artikel 6 Beoordeling

Als het aangevraagde bedrag van het totaal aantal aanvragen het subsidieplafond niet overschrijdt worden de aanvragen door het bestuur beoordeeld.

Als de bestuurder twijfelt of als het subsidieplafond wel wordt overschreden wordt de aanvraag aan een adviescommissie voorgelegd. Deze beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in het vierde lid bedoelde aspecten.

Als het gaat om nieuw te werven medewerkers wordt in de eerste ronde het plan, waarin opgenomen het functieprofiel en de motivering beoordeeld. Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld wordt een toekenning gereserveerd. Van aanvragers wordt verwacht dat een open sollicitatieronde wordt uitgezet om nieuw talent te werven voor de vacante functie.

De uiteindelijke kandidaat en het contract moeten in dit geval worden overlegd en worden marginaal getoetst.

Ad artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt: 8.000.000 euro.

Ad artikel 8 Hardheidsclausule

In deze paragraaf is een hardheidsclausule opgenomen.

Ad artikel 9 Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Ad artikel 10 Inwerkingtreding

In dit artikel is onder meer de ingangsdatum van de regeling bepaald.

Ad artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid.