Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan - Nieuw Rijnvaert, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuw Rijnvaert, gemeente Oegstgeest” met planidentificatiecode NL.IMRO.0579.BPNieuwRijnvaert-VO01 ter inzage legt en vrijgeeft voor inspraak.

Plangebied

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen in het noorden van de gemeente Oegstgeest. Het plangebied bestaat uit het beoogde woongebied Nieuw Rijnvaert, tot een deel van de bestaande woningen aan de Rijnsburgerweg en aan de Valkenburgerweg (oost- en westzijde), de nieuwe brug ter hoogte van de Valkenburgerweg (westzijde) en de gronden waar groen en ontsluiting voorzien zijn (zuid(oost)zijde). Het plangebied van voorliggende bestemmingsplan is als volgt begrensd:

 • -

  noordzijde: grens gemeenten Oegstgeest en Katwijk;

 • -

  oostzijde: Rijnsburgerweg tot woningen aan de Rijnsburgerweg 59-63;

 • -

  zuidzijde: woning aan de Rijnsburgerweg 11, bedrijf aan de Langenakker 4 en Kamphuizerpolder;

 • -

  westzijde: Valkenburgerweg.

Inhoud van het plan

In het plangebied is de realisatie van maximaal 142 woningen beoogd op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit. Het plan is zodanig opgezet dat alle woningen een oriëntatie op de openbare ruimte krijgen. Nabij de entree worden hoogteaccenten tot vijf bouwlagen mogelijk gemaakt.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuw Rijnvaert, gemeente Oegstgeest” met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

 • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.0579.BPNieuwRijnvaert-VO01;

 • via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage wordt u doorgelinkt naar deze landelijke site.

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan is inzage in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest alleen mogelijk op afspraak.

Inspraak

Tijdens de ter inzagetermijn kan iedereen een reactie inbrengen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk inspraakreactie. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme reacties nemen wij niet in behandeling. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST, o.v.v. Inspraakreactie Nieuw Rijnvaert.

Voor nadere informatie of indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies via het telefoonnummer 14071.

Naar boven