Ontwerpbestemmingsplan Middelburgseweg 5 te Waddinxveen

Logo Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 16 februari 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Middelburgseweg 5 en dat de stukken voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. Het bestemmingsplan Middelburgseweg 5 maakt het bouwen van één woning mogelijk. De woning krijgt de bestemming ‘Plattelandswoning’. Dit is in het huidige bestemmingsplan Landelijk Veen niet mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan Middelburgseweg 5 maakt de bouw van een woning dichter bij de Middelburgseweg mogelijk. De nieuwe woning wordt als ‘Plattelandswoning’ bestemd omdat de binding tussen de bestaande bedrijfswoning en de achterliggende bedrijfsactiviteiten verloren zijn gegaan. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Middelburgseweg 5 met bijbehorende bijlagen wordt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 april 2021) ter inzage gelegd. U kunt het plan inzien via de gemeentelijke website; https://www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’. Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPMiddelburgseweg5-0301).

Zienswijzen

U kunt tot en met 7 april 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Naar boven