Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 9836Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning CPO Balledonk Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen: het op 28 januari 2021 vastgestelde bestemmingsplan CPO Balledonk en de op 22 februari 2021 verleende omgevingsvergunning CPO Balledonk voor het bouwen van 6 woningen op een perceel aan het eind van de Balledonk in Heeswijk-Dinther (kadastraal bekend als Heeswijk-Dinther, sectie C, nummer 5660), te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Coördinatie

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Bernheze besloten voor dit project de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor dit project gelijktijdig bekend worden gemaakt, sprake is van gecoördineerde besluitvorming en sprake van één beroepsgang tegen de gecoördineerde besluiten.

Inhoud

Met het vastgestelde bestemmingsplan wordt de huidige bestemming (Verkeer) gewijzigd naar een woonbestemming bedoeld voor 6 patiowoningen. Met de verleende omgevingsvergunning wordt de bouw van deze 6 patiowoningen mogelijk gemaakt.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 25 februari 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPCPOBalledonkHD-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 24 februari 2021