Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmersfoortStaatscourant 2021, 9767VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Nieuwland: aanwijzen van parkeervakken voor het elektrisch laden van voertuigen aan De Oude Munt ter hoogte van nummer 35

Logo Amersfoort

Besluit nr. DIR/SO/1435613

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

Overwegende dat:

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

met deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3 onder a Wegenverkeerswet 1994);

met de Aanpak Luchtkwaliteit zet Amersfoort o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;

er een aanvraag voor een openbare laadpaal is ingediend door een omwonende, die geen mogelijkheid heeft om een laadpaal op eigen terrein te plaatsen;

hiervoor op 10 december 2019 een verkeersbesluit is gepubliceerd omtrent het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen aan De Oude Munt (ter hoogte van nummer 49) in Amersfoort;

tegen dit verkeersbesluit bezwaren zijn ingediend en in de beslissing op bezwaar is besloten om de locatie te wijzigen naar twee parkeervakken aan De Oude Munt (ter hoogte van 24a/b). Dit wijzigingsbesluit is op 29 september 2020 gepubliceerd;

tegen dit besluit van 29 september 2020 beroep is aangetekend waarbij is gebleken dat de locatie De Oude Munt ter hoogte van 24a/b niet in stand kan blijven, zodat dit wijzigingsbesluit moet worden ingetrokken;

hierdoor er een nieuw wijzigingsbesluit wordt genomen dat de oorspronkelijke locatie De Oude Munt ter hoogte van nummer 49 vervangt;

hierdoor alsnog een locatie voor de laadpaal moet worden gekozen dat getoetst moet worden aan de Beleidsregels verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen Amersfoort;

er gekozen is voor een locatie die past bij het onlangs vastgestelde laadpalengrid (https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#laadpalen), wat zorgt voor een zo goed en evenwichtig mogelijke spreiding van laadpalen, deze locatie goed zichtbaar en bereikbaar is, waarbij geen openbaar groen wordt opgeofferd en de verkeersveiligheid niet in het geding is;

deze nieuwe locatie de oorspronkelijke locatie aan De Oude Munt t.h.v. 49 vervangt, zodat een evenwichtig netwerk van laadpalen zal ontstaan;

er per elektrische laadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

er op deze locatie per elektrische laadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

door het plaatsen van de laadpaal voor twee elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats;

er overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie in de gemeente Amersfoort over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet op:

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

de Beleidsregels verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen Amersfoort.

Besluiten:

  • 1.

    Om het wijzigingsbesluit van 29 september 2020 (met kenmerk 1364860) in te trekken:

  • 2.

    Om het oorspronkelijke besluit van 10 december 2019 (met kenmerk 6109146) te wijzigen in die zin dat de locatie wordt gewijzigd van De Oude Munt ter hoogte van nummer 49 naar De Oude Munt ter hoogte van nummer 35:

  • 3.

    Om op De Oude Munt ter hoogte van nummer 35 twee parkeervakken gelegen naast het oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan te wijzen als parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit en dit aan de weggebruikers kenbaar te maken door het plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord ‘laden elektrische auto’s alsmede met onderbord OB504.

 

Situatieschets:

Amersfoort, 23 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Namens deze,

J.W. Boelhouwers

Afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling

Mededelingen

Bezwaarclausule

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover vindt u op de site www.amersfoort.nl/bezwaar.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter visie bij de Publiekinformatiehal in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, te Amersfoort.