Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2021, 9654Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Gochsedijk 85 gewijzigd vastgesteld

Logo Bergen (L)

 

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Gochsedijk 85’ met IDN “NL.IMRO.0893.BW20002GO85SIE-VA01” gewijzigd vastgesteld. De wijziging had betrekking op het landschappelijke inpassingsplan.

 

Door de vaststelling van dit bestemmingsplan, Gochsedijk 85, 5853 AB in Siebengewald wordt de uitbreiding van het bedrijf mogelijk gemaakt in combinatie met de bestemming Gemengd om hier meerdere activiteiten toe te staan.

 

Inzage

Bestemmingsplan ‘Gochsedijk 85’ bestaat uit regels, analoge verbeelding, toelichting en daarbij horende bijlagen. Het bestemmingsplan ligt van 25 februari tot en met 7 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, na het maken van een afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:

• Degene die tijdig zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;

• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• Iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

In werking

Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.