Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2021, 9641OverigAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg, Stadsuitbreiding Oss-West

Logo Oss

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij op 22 februari 2021 hebben besloten op grond van artikel 6 Wvg vijf percelen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn gelegen ten noordwesten van de kern Oss-West, respectievelijk tussen de Amsteleindstraat en de Brandstraat, op de westelijke hoek van de Mikkeldonkweg en Huizenbeemdweg en tussen de Hoolbeemdweg en de sloot ten noorden van de Gewandeweg en de Huizenbeemdweg. 

Inhoud aanwijzing

 • 1.

  Het huidige gebruik van de aan te wijzen gronden is agrarisch;

 • 2.

  Aan de gronden is een van het huidige gebruik afwijkende bestemming toebedacht, te weten ‘woongebied’;

 • 3.

  De aan te wijzen gronden zijn niet eerder aangewezen in het kader van de Wvg;

 • 4.

  Dit besluit tot voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg vervalt drie maanden na dagtekening daarvan van rechtswege, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking treedt;

 • 5.

  Na het vestigen van het definitieve voorkeursrecht door de gemeenteraad (binnen drie maanden) zal worden overgegaan tot het vaststellen van een nieuwe Structuurvisie (Omgevingsvisie) voor het gehele grondgebied van de gemeente;

 • 6.

  De aanwijzing treedt in werking de dag na bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit in de Staatscourant.

Inzage stukken

Het besluit van het college (PDMS nr. 4431652) ligt samen met het daarbij behorende kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de rechthebbenden en overige relevante gegevens, met ingang van 24 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan 2 te Oss. Wij verzoeken u in verband met corona de actuele openingstijden van het gemeentehuis te raadplegen op de gemeentelijke website (www.oss.nl).

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt schriftelijk bezwaar maken tegen de voorlopige aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss.

Bezwaarden kunnen ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant (Sector bestuursrecht) te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van (of een beperkt gerechtigde tot) een aangewezen perceel, wanneer deze het perceel (of zijn recht) wenst te vervreemden, het perceel eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Oss: Lenard Schoonen, afdeling Vastgoed, telefoon: 14 0412.

Oss, 23 februari 2021

Namens burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris