Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 februari 2021, nr. WJZ/ 20038819, houdende vaststelling van de tarieven op basis van de Plantgezondheidswet (Regeling tarieven Plantgezondheidswet)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21 van de Plantgezondheidswet;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN EN ALGEMEEN

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  aanvrager:

  degene die de inspectie of overige werkzaamheden van de NVWA of van de keuringsdienst aanvraagt en voor zover het import betreft de importeur of diens douanevertegenwoordiger;

  algemeen erkende feestdagen:

  Nieuwjaarsdag, Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en 5 mei;

  BKD:

  stichting Bloembollenkeuringsdienst, gevestigd te Lisse;

  Commissie:

  Commissie van de Europese Unie;

  GN-code:

  code als bedoeld in bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256);

  KCB:

  stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, gevestigd te Zoetermeer;

  keuringsdienst:

  KCB, BKD, Naktuinbouw of NAK;

  kwaliteitsinspecties:

  inspecties van planten en plantaardige producten op grond van de Landbouwkwaliteitswet of de Zaaizaad- en plantgoedwet;

  lidstaat:

  tot de Europese Unie behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

  Minister:

  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  NAK:

  stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

  Naktuinbouw:

  stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, gevestigd te Roelofarendsveen;

  NVWA:

  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  openingstijd:

  periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

  partij:

  aantal van een zending deel uitmakende eenheden van een product, herkenbaar aan de homogene samenstelling en oorsprong;

  spoedbemonstering:

  bemonstering waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

  spoedonderzoek:

  onderzoek waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

  uitvoeringsverordening 2019/2072:

  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PbEU 2019, L 319);

  verordening 1756/2004:

  Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEG L 316);

  verordening 2019/829:

  Verordening (EU) van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (PbEU 2019, L 137);

  wet:

  Plantgezondheidswet;

  zending:

  hoeveelheid goederen vallend onder hetzelfde officiële certificaat, dezelfde officiële verklaring of hetzelfde andere document, die met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en vanuit hetzelfde grondgebied of derde land komen.

 • 2. De hoogte van de tarieven, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 52, zijn opgenomen in bijlage II.

HOOFDSTUK 2. TARIEVEN VAN DE NVWA

§ 2.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 2
 • 1. Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export, doorvoer en in het handelsverkeer aangeboden zendingen respectievelijk voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625 wordt de aanvrager respectievelijk de aanvullend gecontroleerde het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. per inspectieaanvraag een basistarief indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht tijdens openingstijd, vermeerderd met een tarief per kwartier

  • b. per inspectieaanvraag een basistarief indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten openingstijd, vermeerderd met een tarief:

   • 1°. als de inspectie niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. vermeerderd met een tarief per kwartier voor zover de inspectie langer duurt dan 3 uur.

 • 2. Voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het verrichten van het eindonderzoek ten behoeve van dat certificaat wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zouden betreffen, door het KCB zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel9, 16, 17, tweede lid, 18, 19 en 20, waarbij artikel 21 van overeenkomstige toepassing is;

  • b. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de BKD zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 22, 25, 27, 28 en 31, waarbij de artikelen 23 en 32 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • c. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de Naktuinbouw zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 33, 36, 38, 39 en 40, waarbij de artikelen 34 en 41 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • d. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de NAK zouden worden verricht, de tarieven als bedoeld in artikel42, 45, tweede lid, 46, 47 en 48, waarbij de artikelen 43 en 52 van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 3. Indien een aanvullende officiële controle als bedoeld in het eerste lid digitaal plaatsvindt, wordt een bedrag in rekening gebracht voor een controle op een digitale terugmelding of een bedrag voor een controle op een schriftelijke terugmelding.

Artikel 3
 • 1. Voor het afgeven van een instructie voor invoervergunning welke noodzakelijk is voor de afgifte van een fytosanitair certificaat bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht.

 • 2. Voor het verrichten van officiële controles aan grenscontroleposten ten behoeve van fytosanitaire doorvoer als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van verordening 2017/625 alsmede voor invoercontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, zijnde materialen als bedoeld in artikel 11 en Bijlage XI, deel A, van uitvoeringsverordening 2019/2072 en voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625 wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. een basistarief per controle indien de werkzaamheden worden verricht tijdens openingstijd, vermeerderd met een tarief per kwartier;

  • b. een basistarief per controle indien de werkzaamheden worden verricht buiten openingstijd, vermeerderd met een tarief:

   • 1°. als de controle niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. per kwartier voor zover de controle langer duurt dan 3 uur;

  • c. een bedrag per zending voor administratieve documentencontrole.

  • d. Indien een aanvullende officiële controle als bedoeld in het eerste lid digitaal plaatsvindt, wordt een bedrag in rekening gebracht voor een controle op een digitale terugmelding of een bedrag voor een controle op een schriftelijke terugmelding.

Artikel 4

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht:

Artikel 5

Voor het op verzoek intrekken van een teeltverbod als bedoeld in artikel 8 van de Plantgezondheidswet voorafgaande aan de eindtermijn van dat verbod, wordt de aanvrager voor de administratieve afhandeling een tarief in rekening gebracht.

§ 2.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 6

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in dat artikel genoemde tarief een bedrag per genomen monster in rekening gebracht.

§ 2.3. Certificaten, vergunningen en ontheffingen

Artikel 7

Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager per certificaat een bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8
 • 1. Voor de behandeling en afhandeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 10 Van de wet voor de toestemmingen als bedoeld in artikel 5 en 7 van Verordening 2019/829, waaronder zo nodig een aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet, of een verzoek om aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet wordt de verzoeker per verzoek een bedrag in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag indien een risicobeoordeling is uitgevoerd. Voor het uitvoeren van een aan de beoordeling van het verzoek verbonden verificatieaudit wordt een bedrag per bezoek, vermeerderd met een bedrag per kwartier die aan de audit en de auditrapportage is besteed, in rekening gebracht.

 • 2. Indien een initiële risicoanalyse wordt uitgevoerd, wordt een starttarief per bezoek vermeerderd met een tarief per kwartier in rekening gebracht. Indien sprake is van kosten van derden, worden deze, in aanvulling op de in dit lid genoemde tarieven, in rekening gebracht.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt voor een geringe wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de wet en een aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet een bedrag in rekening gebracht.

 • 4. Indien het voor de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde ontheffing nodig is het betreffende materiaal te toetsen op de aanwezigheid van schadelijke organismen, wordt de aanvrager voor deze toetsing een bedrag per monster in rekening gebracht.

 • 5. Voor toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing en aanwijzing, wordt de verzoeker een bedrag per bezoek in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag per kwartier die aan de audit en de auditrapportage is besteed.

 • 6. Voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid, van Verordening 2019/829 wordt de aanvrager een bedrag in rekening gebracht.

 • 7. Wanneer meerdere vergunningen als bedoeld in het zesde lid tegelijk worden aangevraagd, wordt, in afwijking van het zesde lid, de aanvrager voor één vergunning een bedrag en voor iedere andere hieraan gelijke vergunning een bedrag in rekening gebracht.

HOOFDSTUK 3. TARIEVEN VAN HET KCB

§ 3.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 9

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen, met uitzondering van de in artikel 21, zesde lid, van de wet bedoelde werkzaamheden, alsmede voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • d. een tarief voor de controle van documenten per importzending;

 • e. een tarief voor de controle van de aangifte in CLIENT Import en vervoersdocumenten bij een verlegde inspectie per importzending;

 • f. indien een exportcertificaat, code of document ter waarmerking van een elektronisch certificaat of document is aangevraagd via e-CertNL, een bedrag voor de afgifte van het certificaat, de code of het document.

Artikel 10
 • 1. Voor inspectie van snijbloemen, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van de verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief per zending voor de controle van documenten;

  • b. per partij een tarief per 1.000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1.000, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

  Inspectiepercentage

  Tarief per 1.000 stelen

  Minimumtarief per partij

  Maximumtarief per partij

  1%

  € 0,03

  € 0,30

  € 3,00

  3%

  € 0,08

  € 0,80

  € 8,00

  5%

  € 0,14

  € 1,40

  € 14,00

  10%

  € 0,27

  € 2,70

  € 27,00

  15%

  € 0,41

  € 4,10

  € 41,00

  25%

  € 0,68

  € 6,80

  € 68,00

  35%

  € 0,95

  € 9,50

  € 95,00

  50%

  € 1,35

  € 13,50

  € 135,00

  75%

  € 2,03

  € 20,30

  € 203,00

 • 2. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3. Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4. Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

Artikel 11
 • 1. Voor inspectie van groenten en fruit, wortel en knolgewassen waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief per zending voor de controle van documenten;

  • b. per partij een tarief per ton, waarbij het gewicht van de partij naar boven wordt afgerond in tonnen, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

  Inspectiepercentage

  Tarief per ton

  Minimumtarief per partij

  1%

  € 0,01

  € 0,25

  3%

  € 0,04

  € 1,00

  5%

  € 0,06

  € 1,50

  7%

  € 0,09

  € 2,25

  10%

  € 0,12

  € 3,00

  15%

  € 0,18

  € 4,50

  20%

  € 0,25

  € 6,25

  25%

  € 0,31

  € 7,75

  35%

  € 0,43

  € 10,75

  50%

  € 0,62

  € 15,50

  75%

  € 0,92

  € 23,00

 • 2. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3. Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4. Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

 • 5. Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor ingevolge de bepalingen van verordening 2017/625 in alle gevallen een importinspectie dient plaats te vinden, is artikel 9, onderdeel a, van toepassing.

Artikel 12

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van monitoringwerkzaamheden en overige werkzaamheden in het kader van de door of namens de minister afgegeven of af te geven erkenningen voor de export naar derde landen waar bilaterale afspraken mee zijn gemaakt op grond waarvan fytosanitaire voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot vruchtgroenten, uien en hardfruit, wordt de aanvrager van deze erkenning, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een of meer van de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • a. een basistarief;

 • b. een tarief per minuut;

 • c. een tarief per val zijnde:

  • 1°. medfly vallen;

  • 2°. AFM vallen bij exporteurs;

  • 3°. AFM teler met 1 t/m 10 vallen;

  • 4°. AFM teler met 11 t/m 30 vallen;

  • 5°. AFM teler met 31 t/m 50 vallen;

  • 6°. AFM teler met meer dan 50 vallen.

Artikel 13

Voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een starttarief;

 • b. een tarief voor de registratie;

 • c. een tarief voor de contractbeoordeling;

 • d. een tarief voor de bedrijfscontrole administratie.

Artikel 14
 • 1. Het controlepercentage voor houten verpakkingsmateriaal van zendingen van oorsprong uit China, Wit-Rusland en India:

  • a. met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516, 6907 of 7210 is 15%;

  • b. met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00 is 50%.

 • 2. Als vergoeding voor de kosten van fytosanitaire werkzaamheden voor de zendingen, bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht, waarbij het gewicht van de zending naar boven wordt afgerond in tonnen:

  • a. voor een zending van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516 of 6907, een tarief per ton, met een minimum en een maximum per zending;

  • b. voor een zending van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00, een tarief per ton, met een minimum en een maximum per zending;

  • c. voor een zending van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 7210, een tarief per ton, met een minimum en een maximum per zending;

 • 3. Voor verwerking van inspectieaanvragen voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in verordening 2019/2125 van zendingen van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India die niet via CLIENT Import worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het tweede lid, een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 15

In het geval de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, afwijken van de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in de lijst, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 1756/2004, gelden de verlaagde inspectiefrequenties zoals opgenomen in de hiervoor bedoeld lijst.

Artikel 16

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via E-CertNL of CLIENT Import worden aangemeld wordt naast het tarief, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 14, een basistarief per zending in rekening gebracht, vermeerderd met een tarief per te exporteren of te importeren partij.

Artikel 17
 • 1. Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

 • 2. Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 18

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 10 tot en met 14, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, of indien minder zendingen of partijen gereed staan voor inspectie dan waarop de inspectieaanvraag betrekking heeft, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht.

§ 3.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 19
 • 1. Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 10, 11, tweede lid, 12, tweede lid, 13, tweede lid, of 14, tweede lid, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in deze artikelen genoemde tarief een tarief, vermeerderd met het tarief bedoeld in artikel 6 per genomen monster in rekening gebracht.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, wordt, in plaats van het in artikel 6 bedoelde tarief, voor laboratoriumonderzoek naar Ditylenchus dipsaci in Allium spp. het tarief vermeerderd met het tarief bedoeld in artikel 39 per uitgevoerd onderzoek.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt voor laboratoriumonderzoek naar Radopholus similis in potplanten het tarief bedoeld in artikel 39 in rekening gebracht per uitgevoerd onderzoek.

§ 3.3. Certificaten

Artikel 20
 • 1. Voor het waarmerken en het afgeven van een exportcertificaat ten behoeve van inspectieplichtige zendingen alsook niet-inspectieplichtige zendingen, wordt de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

 • 2. Voor het op verzoek afleggen van een bedrijfsbezoek ter waarmerking van certificaten, wordt de aanvrager het starttarief bedoeld in artikel 9, onderdelen a, b of c, per bedrijfsbezoek in rekening gebracht.

 • 3. Voor het afgeven van een document ten behoeve van handel binnen de Europese Unie, wordt de aanvrager per document een tarief in rekening gebracht.

§ 3.4. Betaling en invordering

Artikel 21

Voor de door het KCB, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

HOOFDSTUK 4. TARIEVEN VAN DE BKD

§ 4.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 22
 • 1. Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen, met uitzondering van de in artikel 21, zesde lid, van de wet bedoelde werkzaamheden, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een specifiek tijdstip op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a en de werkzaamheden worden aangevraagd of gewijzigd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • e. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via e-CertNL, een tarief voor de afgifte van het certificaat vermeerderd met een tarief per certificaat voor het uitwisselen van fytosanitaire gegevens via het Ketenregister ten behoeve van de elektronische afgifte van het exportcertificaat;

  • g. indien Centraal Waarmerken van een fytosanitair document wordt aangevraagd door een Ketenregister-fullgebruiker, een tarief per certificaat.

 • 2. Voor het verrichten van overige fytosanitaire werkzaamheden anders dan die bedoeld in dit hoofdstuk, gelden de tarieven bedoeld in het eerste lid.

Artikel 23

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de BKD indienen, wordt jaarlijks voor registratie een tarief in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratie tarief in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 24
 • 1. Indien de BKD inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

 • 2. In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 25 van toepassing.

Artikel 25

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via CLIENT, worden aangemeld wordt in plaats van het basistarief, bedoeld in artikel 22, het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een specifiek tijdstip op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag;

 • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a en de werkzaamheden worden aangevraagd of gewijzigd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag;

 • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag;

 • e. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag.

Artikel 26

Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 27

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht:

§ 4.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 28

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 25, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in dat artikel genoemde tarief het tarief, bedoeld in artikel 6 per genomen monster in rekening gebracht.

Artikel 29

Indien ten behoeve van het vervroegd vrijgeven van percelen waarvoor een teeltverbod in verband met een geconstateerde besmetting met Ditylenchus dipsaci geldt, onderzoek wordt uitgevoerd, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. ten behoeve van de administratieve afhandeling van een verzoek, een tarief per perceel waarvoor een teeltverbod geldt;

 • b. ten behoeve van de monsterneming, uitgevoerd door de keurmeester, een tarief per minuut, met een minimum tarief per monster;

 • c. ten behoeve van het vervoer van grondmonsters naar het laboratorium, een tarief per rit, en

 • d. ten behoeve van het laboratoriumonderzoek van de grondmonsters, een tarief per geanalyseerd grondmonster.

Artikel 30

Indien ten behoeve van een in artikel 25 voor export bestemde zending laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, worden boven de in dat artikel genoemde tarief de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • a. voor gecombineerd onderzoek naar het Arabis mosaic virus (ArMV) en het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV), een tarief per monster;

 • b. voor onderzoek naar het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV), een tarief per monster.

§ 4.3. Certificaten

Artikel 31
 • 1. Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van inspectieplichtige of niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per minuut, met een minimum tarief per opdracht in rekening gebracht.

 • 2. Voor de afgifte ten kantore van Certificaat Model 10EE, ten bate van Kleinverpakking USA/Canada, wordt bij de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht. Indien door de aanvrager niet wordt gekozen voor afhalen ten kantore dan worden tevens de meerkosten van aangetekend versturen in rekening gebracht.

 • 3. Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt bij de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

 • 4. Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief in rekening gebracht.

§ 4.4. Betaling en invordering

Artikel 32

Voor de door de BKD, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van eenentwintig dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

HOOFDSTUK 5. TARIEVEN VAN DE NAKTUINBOUW

§ 5.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 33
 • 1. Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 19.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag, vermeerderd met een tarief per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 5.00 uur tot 7.00 uur of van 19.00 uur tot 22.00 uur een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • e. indien de inspectieaanvraag via CLIENT Import wordt aangemeld, een tarief per zending;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via E-CertNL, een tarief voor de afgifte van het certificaat;

  • g. een tarief voor invoeren aanvraag CLIENT Import, vermeerderd met een tarief per orderregel in CLIENT Import.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan geen inspectie worden aangevraagd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 22.00 uur tot 5.00 uur, op zaterdag van 16.30 uur tot 8.30 uur, en op zondag of op een algemeen erkende feestdag van 16.30 uur tot 8.30 uur.

Artikel 34

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de Naktuinbouw indienen wordt jaarlijks voor registratie en indeling in de groep importeurs of exporteurs een tarief in rekening gebracht.

Artikel 35
 • 1. Indien de Naktuinbouw inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

 • 2. In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 33 van toepassing.

Artikel 36
 • 1. Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via CLIENT Import of Portal, worden aangemeld wordt in plaats van het basistarief, bedoeld in artikel 33, het volgende in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode, als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag.

 • 2. Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via CLIENT Import of Portal, worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het eerste lid, een tarief per geslacht of variëteit in rekening gebracht.

 • 3. Voor het opmaken van een exportcertificaat, waarvan de gegevens niet via E-CertNL worden aangeleverd, wordt naast het basistarief, bedoeld in artikel 29, een tarief per certificaat in rekening gebracht vermeerderd met een tarief per orderregel in E-CertNL.

Artikel 37

Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 38

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 33, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een tarief in rekening gebracht:

§ 5.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 39

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel33, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven het in artikel 33 genoemde tarief voor een standaard diagnose-onderzoek of morfologisch insectenonderzoek een tarief per uitgevoerd onderzoek in rekening gebracht.

§ 5.3. Certificaten

Artikel 40
 • 1. Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per certificaat in rekening gebracht.

 • 2. Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

§ 5.4. Betaling en invordering

Artikel 41

Voor de door de Naktuinbouw, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van dertig dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

HOOFDSTUK 6. TARIEVEN VAN DE NAK

§ 6.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 42
 • 1. Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 20.00 uur:

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • b. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in het eerste lid:

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerst partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • c. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei,

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • d. Indien de werkzaamheden niet voor 11.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op dezelfde dag, zijnde een werkdag, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, dan wel niet voor 17.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op de eerstvolgende werkdag tussen 7.00 uur en 13.00 uur, in afwijking op de starttarieven vermeld in de onderdelen a en b, een starttarief per inspectieaanvraag.

 • 2. De tarieven, bedoeld in het eerste lid, voor consumptieaardappelen en overige producten zijn eveneens van toepassing ingeval de inspectieaanvragen uitsluitend betrekking hebben op administratieve controles en daarmee verband houdende werkzaamheden.

 • 3. Voor alle inspectieaanvragen wordt een toeslag berekend voor toezicht.

 • 4. Voor de afgifte van een exportcertificaat dat is aangevraagd via E-CertNL, wordt een tarief in rekening gebracht.

 • 5. Voor het opmaken en afgeven van een exportcertificaat waarvan de gegevens niet via E-CertNL worden aangeleverd, wordt per certificaat naast het tarief, genoemd in het vierde lid, een tarief in rekening gebracht.

Artikel 43

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de NAK indienen wordt jaarlijks voor registratie een tarief in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratie tarief in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 44
 • 1. Indien de NAK inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

 • 2. In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 38 van toepassing.

Artikel 45
 • 1. Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

 • 2. Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 46

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 42, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een tarief in rekening gebracht:

Artikel 47

§ 6.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 48
 • 1. Indien dit onderzoek door de NVWA wordt uitgevoerd, wordt hiervoor het tarief bedoeld in artikel 6 in rekening gebracht, vermeerderd met een tarief voor bemonstering en administratie.

 • 2. Indien een monster uit een partij bestemd voor import of export wordt genomen voor bruin- en ringrotonderzoek, wordt hiervoor een tarief in rekening gebracht.

 • 3. Voor de monstername voorafgaande aan de teelt, het onderzoek en de verklaring betreffende Rhizomanie ten behoeve van verkeer naar de binnen de EU beschermde gebieden voor Rhizomanie, worden tarieven per perceel in rekening gebracht. Voor het na de oogst verstrekken van een verklaring betreffende Rhizomanie wordt een tarief in rekening gebracht.

 • 4. Voor onderzoek naar Meloidogyne chitwoodi, van partijen pootaardappelen die in het verkeer worden gebracht en afkomstig zijn uit aangewezen gebieden voor Meloidogyne, wordt per partij een tarief in rekening gebracht.

 • 5. Als verqoedinq voor onderzoek naar Meloidoqvne chitwoodi/fallax in het kader van de bedriifstoets, wordt per partii pootaardappelen die voor onderzoek naar bruín- en rinqrot wordt onderzocht, een bedraq in rekeninq qebracht.

§ 6.3. Certificaten

Artikel 49

Voor het ten kantore van de NAK waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per certificaat in rekening gebracht.

§ 6.4. Bruin- en ringrot

Artikel 50
 • 1. Voor het onderzoek ten behoeve van het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Regeling plantgezondheid, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. een tarief indien één monster per partij is genomen;

  • b. een tarief per monster indien meer dan één monster per partij is genomen;

  • c. een tarief indien het monster na 1 november van elk jaar tot 1 juli van het daaropvolgend jaar wordt genomen;

  • d. een tarief voor monsters ontvangen van kweekbedrijven voor 1 november van elk jaar;

  • e. een tarief voor monsters ontvangen van kweekbedrijven op of na 1 november van elk jaar.

 • 2. Indien het gaat om spoedbemonstering en spoedonderzoek, worden de in het eerste lid bedoelde tarieven vermeerderd met een tarief.

 • 3. Voor aanvullend onderzoek op bruinrot en/of ringrot, exclusief monstername, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. bruinrot- en ringrotonderzoek bij een monster van 1 tot 20 knollen, bij een monster van 21 tot 40 knollen, bij een monster van 41 tot 100 knollen en bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • b. bruinrot- of ringrotonderzoek aan vitromateriaal bij een monster van 1 tot 20 knollen, bij een monster van 21 tot 40 knollen, bij een monster van 41 tot 60 knollen, bij een monster van 61 tot 80 knollen, bij een monster van 81 tot 100 knollen en bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • c. bruinrot- en ringrotonderzoek aan vitroplanten;

  • d. administratiekosten per aanvraag en een tarief per monster aan behandelingskosten.

 • 4. Voor wijziging van de bemonsteringsstatus voor bruinrot of ringrot achteraf wordt een tarief per perceel in rekening gebracht.

§ 6.5. Aardappelcysteaaltje

Artikel 51
 • 1. Voor het onderzoek ten behoeve van het afgeven van een verklaring waaruit blijkt dat het perceel vrij is of wordt geacht te zijn van besmetting met het aardappelcysteaaltje als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Regeling plantgezondheid, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor bemonstering:

   • 1°. voor AMEX 200 of 500 cc 1/3 ha en uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster, uitslag binnen acht weken een tarief per monster, uitslag binnen twaalf weken een tarief per monster, uitslag binnen zestien weken een tarief per monster, uitslag binnen twintig weken een tarief per monster, uitslag binnen achtentwintig weken een tarief per monster en uitslag binnen zesendertig weken een tarief per monster;

   • 2°. voor AMEX 600 cc 1 ha en uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster, uitslag binnen acht weken een tarief per monster, uitslag binnen twaalf weken een tarief per monster, uitslag binnen zestien weken een tarief per monster, uitslag binnen twintig weken een tarief per monster, uitslag binnen achtentwintig weken een tarief per monster en uitslag binnen zesendertig weken een tarief per monster.

  • b. voor laboratoriumonderzoek:

   • 1°. voor AMEX 200 cc 1/3 ha een tarief per monster, uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster;

   • 2°. voor AMEX 500 cc 1/3 ha of 600 cc 1 ha een tarief per monster, uitslag binnen twee weken een tarief per monster en uitslag binnen vier weken een tarief per monster;

  • c. voor een bedrijfsbezoek ten behoeve van bemonstering als bedoeld in het eerste lid onder a, een tarief per bezoek.

 • 2. In de maanden december, januari en februari worden de tarieven voor een uitslag van de bemonstering binnen twee weken respectievelijk binnen vier weken als bedoeld in het eerste lid, onder a, verhoogd met 20%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3. Voor de administratieve afhandeling wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor een aangevraagd onderzoek als bedoeld in het eerste lid een tarief per perceel of perceelsgedeelte;

  • b. voor het herstellen van ten onrechte aangemelde besmetverklaringen een tarief per perceel of perceelsgedeelte;

  • c. voor het kopiëren van een AM-dossier, een tarief per dossier.

 • 4. Voor het bepalen van de soort aardappelcysten wordt een tarief per perceel in rekening gebracht.

 • 5. Voor het afgeven of de verlenging van een onderzoeksverklaring wordt een tarief per aanvraag in rekening gebracht.

 • 6. Voor aanvullend AM-onderzoek aan aanhangende grond wordt een tarief per monster in rekening gebracht.

§ 6.6. Aardappelzwabbertopvirus (PMTV) en Tabaksratelvirus (TRV)

Artikel 52

Voor het onderzoek naar PMTV of TRV wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een tarief per knolmonster in combinatie met het verplichte virusonderzoek (spoed);

 • b. een tarief per knolmonster voor het nemen van het monster en het onderzoeken.

§ 6.7. Betaling en invordering

Artikel 53

Voor de door de NAK, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

HOOFDSTUK 7. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 54

Op betalingsverplichtingen ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijven de regels van toepassing, geldende ten tijde van het ontstaan van die betalingsverplichtingen.

Artikel 55

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

Artikel 56

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Plantgezondheidswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE I VERLAAGDE INSPECTIEFREQUENTIES BIJ IMPORT

(bijlage als bedoeld in de artikelen 1 1, 12 en 1 5 van de Regeling tarieven Plantgezondheidswet)

Soort

Land van oorsprong1

Minimum %

Snijbloemen

   

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenia

5

Dianthus

Turkije

15

Gypsophila

Ecuador

10

Gypsophila

Kenia

35

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

3

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Ethiopië

5

Rosa

Kenia

10

Rosa

Tanzania

50

Rosa

Zambia

15

     

Groenten en Fruit

   

Actinidia

 

5

Carica papaya

 

5

Citrus

Egypte

75

Citrus

Marokko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turkije

3

Citrus

Verenigde Staten

50

Cydonia

Europese derde landen2

5

Fragaria

 

5

Malus

Argentinië

35

Malus

Brazilië

50

Malus

Chili

5

Malus

Nieuw-Zeeland

10

Malus

Zuid-Afrika

5

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Kenia

35

Passiflora

Vietnam

15

Passiflora

Zuid-Afrika

50

Persea americana

 

5

Prunus

Argentinië

75

Prunus

Chili

10

Prunus

Marokko

75

Prunus

Turkije

35

Prunus behalve Prunus persica

Zuid-Afrika

10

Prunus

Europese derde landen2

5

Pyrus

Argentinië

25

Pyrus

Chili

15

Pyrus

China

50

Pyrus

Zuid-Afrika

10

Pyrus

Europese derde landen2

5

Ribes

Europese derde landen2

5

Rubus

 

5

Vaccinium

Argentinië

25

     

Solanum Lycopersicon

Canarische eilanden

15

Solanum Lycopersicon

Marokko

3

Vaccinium

Argentinië

25

Vaccinium

Chili

10

Vaccinium

Peru

10

Vaccinium

Europese derde landen2

5

Vitis

 

5

Wortel- en knolgewassen (anders dan Solanum tuberosum)

3

10

X Noot
1

Indien de herkomst geldt voor alle derde landen en/of Europese derde landen is Zwitserland daar van uitgezonderd

X Noot
2

Europese derde landen (uitgezonderd Zwitserland); Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Faeröer Eilanden, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonia, Noorwegen, Rusland (alleen de delen: Central Federal District (Tsentralny federalny okrug), Northwestern Federal District (Severo- Zapadny federalny okrug), Southern Federal District (Yuzhny federalny okrug), North Caucasian Federal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) and Volga Federal District (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije en Oekraïne

X Noot
3

Uitgezonderd Zwitserland en Kameroen

BIJLAGE II TARIEVEN

Artikel

Tarief

2 lid 1 onder a (basistarief)

€ 347,74

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 25,96

2 lid 1 onder b

€ 546,43

2 lid 1 onder b onder 1°

€ 404,04

2 lid 1 onder b onder 2° (3 uurs tarief)

€ 404,04

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 33,67

2 lid 3 (tarief per digitale terugmelding)

€ 78,05

2 lid 3 (tarief per schriftelijke terugmelding)

€ 108,91

3 lid 1

€ 189,58

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 90,59

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 33,97

3 lid 2 onder b

€ 117,77

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 530,04

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 44,17

3 lid 2 onder c

€ 7,12

4 onder a

€ 521,61

4 onder b

€ 695,48

4 onder c

€ 135,89

4 onder d

€ 181,18

5

€ 28,69

6

€ 193,54

7

€ 59,17

8 lid 1 (basistarief)

€ 63,82

8 lid 1 (tarief risicobeoordeling)

€ 877,24

8 lid 1 (tarief verificatieaudit0)

€ 789,50

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 31,15

8 lid 2 (starttarief)

€ 347,74

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 25,96

8 lid 3

€ 274,13

8 lid 4

€ 193,54

8 lid 5 (basistarief)

€ 789,50

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 31,15

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 125,94

8 lid 7 (tarief één vergunning)

€ 125,94

8 lid 7 (voor iedere hieraan gelijke vergunning)

€ 61,86

9 onder a (basistarief)

€ 53,44

9 onder a (tarief per minuut)

€ 1,67

9 onder b (basistarief)

€ 80,16

9 onder b (tarief per minuut)

€ 2,51

9 onder c (basistarief)

€ 106,32

9 onder c (tarief per minuut)

€ 3,34

9 onder d

€ 11,69

9 onder e

€ 6,69

9 onder f

€ 6,30

10 lid 1 onder a

€ 11,69

11 lid 1 onder a

€ 11,69

12 onder a

€ 53,44

12 onder b

€ 1,67

12 onder c (1º. medfly val)

€ 28,18

12 onder c (2º. vallen exporteurs)

€ 18,64

12 onder c (3º. 1 t/m 10 vallen)

€ 19,67

12 onder c (4º. 11 t/m 30 vallen)

€ 17,02

12 onder c (5º. 31 t/m 50 vallen)

€ 14,35

12 onder c (6º. meer dan 50 vallen)

€ 13,02

13 onder a

€ 53,44

13 onder b

€ 50,10

13 onder c

€ 150,30

13 onder d

€ 150,30

14 lid 2 onder a (tarief per ton)

€ 0,84

14 lid 2 onder a (minimum)

€ 4,20

14 lid 2 onder a (maximum)

€ 840,00

14 lid 2 onder b (tarief per ton)

€ 4,48

14 lid 2 onder b (minimum)

€ 4,48

14 lid 2 onder b (maximum)

€ 4.480,00

14 lid 2 onder c (tarief per ton)

€ 0,35

14 lid 2 onder c (minimum)

€ 3,50

14 lid 2 onder c (maximum)

€ 350,00

14 lid 3

€ 41,75

16 (basistarief)

€ 41,75

16 (tarief per partij)

€ 0,84

17 lid 1

€ 11,69

17 lid 2

€ 51,12

18

€ 153,64

19 lid 1

€ 50,10

20 lid 1

€ 8,35

20 lid 2

€ 8,35

20 lid 4

€ 8,35

22 lid 1 onder a (basistarief)

€ 54,51

22 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,48

22 lid 1 onder b (basistarief)

€ 71,77

22 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,48

22 lid 1 onder c (basistarief)

€ 143,31

22 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 1,48

22 lid 1 onder d (basistarief)

€ 81,77

22 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 2,22

22 lid 1 onder e (basistarief)

€ 109,02

22 lid 1 onder e (tarief per minuut)

€ 2,96

22 lid 1 onder f (tarief certificaat)

€ 6,30

22 lid 1 onder f (tarief uitwisselen gegevens)

€ 5,55

22 lid 1 onder g

€ 15,53

23

€ 93,92

25 onder a

€ 65,49

25 onder b

€ 98,24

25 onder c

€ 154,29

25 onder d

€ 98,24

25 onder e

€ 130,98

26

€ 9,48

27 onder a

€ 147,43

27 onder b

€ 221,15

27 onder c

€ 294,86

29 onder a

€ 19,79

29 onder b (tarief per minuut)

€ 1,48

29 onder b (minimum tarief per monster)

€ 22,20

29 onder c

€ 19,79

29 onder d

€ 54,66

30 onder a

€ 172,65

30 onder b

€ 156,08

31 lid 1 (tarief per minuut)

€ 1,48

31 lid 1 (minimum tarief per opdracht)

€ 7,43

31 lid 2

€ 0,16

31 lid 3

€ 56,67

31 lid 4

€ 51,12

33 lid 1 onder a (basistarief)

€ 76,50

33 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,70

33 lid 1 onder b (basistarief)

€ 114,75

33 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,70

33 lid 1 onder c (basistarief)

€ 114,75

33 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 2,55

33 lid 1 onder d (basistarief)

€ 153,00

33 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 3,40

33 lid 1 onder e

€ 2,15

33 lid 1 onder f

€ 6,30

33 lid 1 onder g (tarief aanvraag)

€ 30,60

33 lid 1 onder g (tarief orderregel)

€ 1,70

34

€ 63,00

36 lid 1 onder a

€ 113,90

36 lid 1 onder b

€ 170,85

36 lid 1 onder c

€ 170,85

36 lid 1 onder d

€ 227,80

36 lid 2

€ 0,85

36 lid 3 (tarief per certificaat)

€ 30,60

36 lid 3 (tarief per orderregel)

€ 0,85

37

€ 11,69

38 onder a

€ 158,10

38 onder b

€ 237,15

38 onder c

€ 316,20

39

€ 193,54

40 lid 1

€ 17,00

40 lid 2

€ 55,00

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 35,30

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 82,30

42 lid 1 onder a onder 2° (basistarief)

€ 60,00

42 lid 1 onder a onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,38

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 52,49

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 123,45

42 lid 1 onder b onder 2° (basistarief)

€ 90,00

42 lid 1 onder b onder 2° (tarief per minuut)

€ 2,07

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 70,60

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 164,60

42 lid 1 onder c onder 2° (basistarief)

€ 120,00

42 lid 1 onder c onder 2° (tarief per minuut)

€ 2,76

42 lid 1 onder d

€ 102,00

42 lid 3

€ 6,80

42 lid 4

€ 6,30

42 lid 5

€ 27,50

43

€ 73,75

45 lid 1

€ 15,00

45 lid 2

€ 49,98

46 onder a

€ 102,00

46 onder b

€ 153,00

46 onder c

€ 204,00

47 lid 1

€ 150,00

47 lid 2

€ 232,20

47 lid 3

€ 232,20

47 lid 4

€ 229,15

47 lid 5

€ 52,74

47 lid 6

€ 255,52

47 lid 7

€ 229,15

48 lid 1

€ 57,20

48 lid 2

€ 124,45

48 lid 3 (tarief monstername)

€ 43,45

48 lid 3 (tarief onderzoek)

€ 45,10

48 lid 3 (tarief verklaring voor oogst)

€ 55,55

48 lid 3 (tarief verklaring na oogst)

€ 94,95

48 lid 4

€ 95,95

48 lid 5

€ 5,65

49

€ 7,45

50 lid 1 onder a

€ 87,10

50 lid 1 onder b

€ 81,35

50 lid 1 onder c

€ 124,45

50 lid 1 onder d

€ 50,25

50 lid 1 onder e

€ 100,50

50 lid 2

€ 100,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 1-20 knollen)

€ 35,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 21-40 knollen)

€ 41,95

50 lid 3 onder a (tarief monster 41-100 knollen)

€ 62,60

50 lid 3 onder a (tarief monster 101-200 knollen)

€ 97,15

50 lid 3 onder b (tarief monster 1-20 knollen)

€ 44,80

50 lid 3 onder b (tarief monster 21-40 knollen)

€ 60,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 41-60 knollen)

€ 75,25

50 lid 3 onder b (tarief monster 61-80 knollen)

€ 90,50

50 lid 3 onder b (tarief monster 81-100 knollen)

€ 105,75

50 lid 3 onder b (tarief monster 101-200 knollen)

€ 182,95

50 lid 3 onder c

€ 62,85

50 lid 3 onder d (tarief per aanvraag)

€ 14,00

50 lid 3 onder d (tarief per monster)

€ 1,00

50 lid 4

€ 21,70

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,74

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,52

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 8 weken)

€ 14,47

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 12 weken)

€ 12,42

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 16 weken)

€ 11,39

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 20 weken)

€ 10,36

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 28 weken)

€ 8,31

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,29

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 2 weken)

€ 56,53

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 4 weken)

€ 45,04

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 8 weken)

€ 39,44

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 12 weken)

€ 33,86

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 16 weken)

€ 31,06

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 20 weken)

€ 28,26

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 28 weken)

€ 22,67

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 36 weken)

€ 19,88

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief per monster)

€ 6,21

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 10,37

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 8,26

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief per monster)

€ 7,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 12,11

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 9,65

51 lid 1 onder c

€ 60,00

51 lid 3 onder a

€ 21,90

51 lid 3 onder b

€ 57,40

51 lid 3 onder c

€ 16,20

51 lid 4

€ 51,70

51 lid 5

€ 27,00

51 lid 6

€ 10,30

52 onder a

€ 103,55

52 onder b

€ 258,80

TOELICHTING

I ALGEMEEN DEEL

Onderhavige regeling strekt tot het vaststellen van de door de NVWA en de vier plantaardige keuringsdiensten, te weten Bloembollenkeuringsdienst (hierna: BKD), Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB), Nederlandse Algemene Keuringsdienst (hierna: NAK) en Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw) in rekening te brengen fytosanitaire tarieven.

De Plantenziektenwet van 5 april 1951 is vervangen door een nieuwe wet, de Plantgezondheidswet. Aanleiding voor de herziening van deze wet is de Europese herziening van het fytosanitaire stelsel en de daaruit voortvloeiende totstandkoming van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (Pb EU 2016, L317) (hierna: Verordening 2016/2031) en Verordening (EU) 2017/625 van het Europese Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (Pb EU 2017, L95) (hierna: Verordening 2017/625). Beide verordeningen zijn sinds 14 december 2019 rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. Om de Nederlandse regelgeving in lijn te brengen met deze verordeningen is de Plantenziektenwet vervangen door de Plantgezondheidswet (hierna: wet) en het daarop gebaseerde Besluit plantgezondheid. Deze ministeriële regeling is gebaseerd op artikel 21 van de wet en vervangt de voormalige Regeling tarieven Plantenziektenwet.

De hoogte van de tarieven en de gehanteerde tariefsystematiek in deze nieuwe tarievenregeling zijn niet gewijzigd ten opzichte van de tarievenregeling voortvloeiend uit de voormalige Plantenziektenwet. Wel hebben de rechtstreekse toepassing van de Verordening 2016/2031 en Verordening 2017/625 geleid tot enkele nieuwe tarieven. Dit betreft tarieven omtrent een vergoeding van de kosten voor het verrichten van officiële controles aan grensposten ten behoeve van fytosanitaire doorvoer en invoercontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines. Deze nieuwe tarieven zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe tarievenregeling sinds 3 juli 2020 opgenomen in de Regeling tarieven Plantenziektenwet en overgenomen in de nieuwe tarievenregeling.

Op basis van Verordening 2017/625 is het verplicht om vergoedingen of heffingen te innen voor officiële controles aan grenscontroleposten en andere controlepunten. Deze verplichting geldt voor de controles en inspecties bij de invoer en doorvoer van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een fytosanitair invoercertificaat wordt vereist en voor hercontroles bij niet-naleving (artikel 79 en 80 van Verordening 2017/625). Deze controles worden uitgevoerd door de NVWA en de vier plantaardige keuringsdiensten.

Met de onderhavige regeling worden de tarieven vastgesteld die in rekening worden gebracht door de NVWA en de vier plantaardige keuringsdiensten. De tarieven dienen ofwel verplicht in rekening te worden gebracht op grond van de hiervoor genoemde Europese verordeningen, dan wel vloeien voort uit het staande kabinetsbeleid dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht voor door de rijksoverheid aan derden geleverde prestaties (Kamerstukken II 1990/91, 21 481, nr. 53). De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen de plantaardige keuringsdiensten en de NVWA vloeit voort uit zowel de aanwijzing van de keuringsdiensten als bevoegde autoriteit voor bepaalde wettelijke taken op basis van het Besluit plantgezondheid, de mandatering van de keuringsdiensten opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2020 en het convenant Plantkeur 2006 met de bijbehorende meerjarenovereenkomsten, welke na inwerkingtreding van deze regeling zullen worden vervangen door een geactualiseerd document. Er worden ten gevolge van de actualisering van deze afspraken geen wijzigingen verwacht voor deze tariefregeling.

Het merendeel van de NVWA-tarieven wordt in rekening gebracht per minuut. Alleen de tarieven van de NVWA worden per kwartier in rekening gebracht. Dit sluit aan bij het gebruikelijke retributiesysteem van de NVWA van start- en kwartiertarieven voor keuringen bij import, export en slachthuizen in het veterinaire domein.

Conform artikel 79, eerste lid, van Verordening 2017/625 kunnen lidstaten kiezen tussen de in bijlage IV van die verordening vermelde vaste bedragen per zending of een berekening van de werkelijke kosten zoals bedoeld in Verordening 2017/625. Nederland kiest voor tarieven die zijn gebaseerd op een combinatie van een vast tarief (artikel 81 lid 1a) en de werkelijke kosten van elke afzonderlijke officiële controle. Hierdoor wordt de efficiency bevorderd en worden bijvoorbeeld bij extra benodigde controlewerkzaamheden de kosten zo veel als mogelijk bij de veroorzaker neergelegd. Voor zover veroorzaker daar invloed op heeft. Voor de inspecties op locatie geldt een kwartiertarief, want veroorzaker kan de efficiency van de inspectie beïnvloeden. Voor de reis en kantoorwerkzaamheden geldt dat in veel mindere mate. Dan geldt er een vast bedrag.

II ARTIKELEN

1. Toelichting op de artikelen

Hoofdstuk 1 omvat de begripsbepalingen. In de hoofdstukken 2 tot en met 6 staan staat beschreven voor welke werkzaamheden de NVWA en keuringsdiensten tarieven in rekening brengen en uit welke elementen/onderdelen een tarief bestaat. De exacte hoogte van de tarieven is in bijlage II opgenomen. Per hoofdstuk is dezelfde structuur aangehouden in paragrafen, te weten: Inspecties en overige werkzaamheden, laboratoriumonderzoek, certificaten en betaling en invordering. Hieronder wordt allereerst per hoofdstuk of aantal hoofdstukken een algemenere toelichting gegeven. Sommige artikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting. Daar waar dit een toegevoegde waarde heeft worden vervolgens wel enkele artikelen specifiek toegelicht.

Hoofdstuk 2. De tarieven van de NVWA.
Artikelen 2 tot en met 8

De tarieven van de NVWA, opgenomen in de artikelen 2 tot en met 9, zijn niet gewijzigd ten opzichte van de Regeling tarieven Plantenziektenwet. Met deze artikelen wordt de hoogte van de tarieven vastgesteld ter dekking van onder andere de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export, doorvoer en in het handelsverkeer aangeboden zendingen alsmede voor aanvullende controles. Ook bevat dit hoofdstuk de tarieven ten behoeve van noodzakelijk laboratoriumonderzoek, het waarmerken van certificaten en de tarieven voor de behandeling van de aanvraag voor ontheffingen.

Naast fysieke herinspecties is het in bepaalde situaties mogelijk controles op een digitale of schriftelijke terugmelding uit te voeren. Dit is van toepassing als de gecontroleerde door het indienen van een schriftelijk of gedigitaliseerd bewijsstuk afdoend kan aantonen dat hij niet meer in overtreding is. Dit bewijsstuk wordt op afstand beoordeeld. Het tarief voor dergelijke herinspecties is lager omdat dit ook lagere kosten voor de toezichthouder met zich meebrengt. Door het indienen van een schriftelijk of gedigitaliseerd bewijsstuk kan de gecontroleerde dus de door hem te betalen tarieven verlagen.

Artikel 3

Deze tarieven zijn gebaseerd op Verordening 2017/625. De eis dat fytosanitaire doorvoerzendingen veilig moeten worden verpakt en vervoerd vloeit voort uit de artikelen 47 en 57 van Verordening 2016/2031. De controlewerkzaamheden zijn gebaseerd artikel 51, eerste lid, van Verordening 2017/625 en zijn nader uitgewerkt in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (Pb EU 2019, L321).

Artikel 8

In artikel 8 zijn de tarieven opgenomen voor het behandelen van aanvragen voor ontheffingen als bedoeld in artikel 10 van de wet. Het betreft hier ontheffingen van het verbod op het binnenbrengen, het verkeer, en het houden, vermeerderen en gebruik van alle gespecificeerde plaagorganismen, planten, plantaardige producten of andere materialen (hierna: gespecificeerd materiaal) in de Unie waarvoor toestemming in de zin van artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/829 van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (Pb EU 2019, L137) (hierna: verordening 2019/829) nodig is.

De artikelen 5 en 7 van Verordening (EU) 2019/829 bepalen dat lidstaten voor de in de vorige alinea genoemde activiteiten toestemming kunnen geven wanneer de locatie waarvoor de aanvraag is gedaan, is aangewezen als quarantainestation of gesloten faciliteit. Indien nog niet als zodanig aangewezen en voor zover wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden, zal op basis van artikel 11 van de wet de locatie als quarantainestation of gesloten faciliteit worden aangewezen. Artikel 8 voorziet er in dat de kosten voor het verlenen van een aanwijzing in rekening kunnen worden gebracht.

Bij het afhandelen van aanvragen van een ontheffing wordt onderscheid gemaakt tussen gevallen waarin in het kader van de risicobeoordeling een bezoek aan de locatie waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, noodzakelijk is, en aanvragen die zonder een risicobeoordeling kunnen worden afgehandeld. Voor deze laatste categorie van aanvragen geldt een lager tarief. Onder risicobeoordeling wordt verstaan een verificatieonderzoek naar de aanwezige quarantainefaciliteiten of consultatie bij andere disciplines. Hiervoor is in beginsel een locatiebezoek noodzakelijk. Een risicobeoordeling is niet noodzakelijk wanneer het gaat om een beperkte administratieve aanpassing van de ontheffing, bijvoorbeeld vanwege een naamswijziging, of de administratieve verlenging van een bestaande ontheffing, en kan ook achterwege blijven als al een vergunning voor het werken met genetische gemodificeerde organismen is afgegeven.

Na het verlenen van de ontheffing wordt een vergunning (voorheen aangeduid als Letter of Authority of LoA) afgegeven overeenkomstig het model van bijlage II van verordening 2019/829, die het gespecificeerde materiaal vergezelt naar het quarantainestation of de gesloten faciliteit waar de activiteiten in het kader van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling plaats vinden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere vergunningen tegelijk worden aangevraagd en inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn. De afhandeling van dergelijke gebundelde aanvragen kost minder tijd per vergunning en voor de tweede of volgende vergunning wordt een lager bedrag in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3 tot en met 6. De tarieven van de keuringsdiensten
Algemeen

De minister stelt de tarieven van de keuringsdiensten vast indien de tarieven in voldoende mate kostendekkend zijn en in overeenstemming zijn met Verordening 2016/2031 en Verordening 2017/625. De keuringsdiensten stemmen de hoogte van de tarieven af met het bedrijfsleven voorafgaand aan de vaststelling daarvan.

Iedere keuringsdienst verricht inspecties voor een aantal plantaardige producten die binnen zijn werkveld vallen. Hiervoor geldt het algemene verrichtingentarief. Dit tarief is ook van toepassing indien een keuringsdienst export- en import inspecties, niet zijnde reduced checks1 inspecties, verricht op een inspectielocatie waar producten ter keuring worden aangeboden die mede tot het werkveld van een andere keuringsdienst vallen. Het tarief van de uitvoerende keuringsdienst is derhalve van toepassing. Echter, in het geval van reduced checks, worden de tarieven van het KCB voor reduced checks in rekening gebracht.

Een keuringsdienst kan ook namens een andere keuringsdienst inspecties verrichten. De tarieven van de andere keuringsdienst zijn dan van toepassing. Daarnaast kan de NVWA in bijzondere gevallen, of in het geval een niet voorziene situatie dit noodzaakt, als NPPO in plaats van een keuringsdienst de inspecties verrichten. In beginsel brengt de NVWA voor de uitvoering van die inspecties de tarieven van de keuringsdienst in rekening.

Door de BKD, Naktuinbouw en NAK wordt bij bedrijven jaarlijks een registratiebedrag in rekening gebracht ter dekking van de kosten die aan registratie verbonden zijn. Een registratieplicht voor bedrijven bestaat op grond van Verordening 2016/2031, maar ook op grond van de Landbouwkwaliteitswet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. Indien een bedrijf in het kader van kwaliteitsinspecties al bij een keuringsdienst geregistreerd is, wordt het registratiebedrag bedoeld in de onderhavige regeling niet in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3. Tarieven van het KCB
Artikel 9

Op basis van artikel 9 wordt het algemeen verrichtingentarief in rekening gebracht ter vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden door het KCB voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen. Hiervan uitgezonderd zijn de werkzaamheden met betrekking tot de controle op 'regulated non-quarantaine pests' (hierna: RNQP’s) (artikel 21, zesde lid, van de wet). Dit betreft tarieven die de keuringsdienst als bevoegde autoriteit zelf vaststelt. Er wordt in dit artikel een basistarief gehanteerd en een minutentarief, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Voor het verrichten van werkzaamheden op zondag en op een algemeen erkende feestdag bijvoorbeeld geldt een hoger tarief. Ook wordt een tarief in rekening gebracht voor de controle van de aangifte in CLIENT Import, het in Nederland gebruikte systeem dat aanvragen van importkeuringen registreert en verdeelt onder de keuringsdiensten. Een tarief wordt in rekening gebracht voor de controle van vervoersdocumenten bij een verlegde inspectie per importzending. In dat geval wordt de inspectie uitgevoerd op een andere, erkende importinspectielocatie, niet zijnde de gebruikelijke inspectielocatie aan de buitengrens, of in een andere lidstaat. Tot slot wordt op basis van dit artikel een bedrag voor de afgifte van een certificaat, code of document in rekening gebracht indien een exportcertificaat, code of document ter waarmerking van een elektronisch certificaat of document is aangevraagd via e-CertNL, het in Nederland gebruikte elektronische systeem dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt.

Artikel 10 en 11 (reduced checks)

Verordening 2016/2031 en Verordening (EG) 1756/2004 van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (Pb EG 2004, L313) bieden de grondslag om voor een aantal planten en plantaardige producten de controles op de aanwezigheid van schadelijke organismen en inspecties met betrekking tot de identiteit van de zending minder frequent uit te voeren, de zogenaamde 'reduced checks'. Het stelsel van reduced checks geldt voor een aantal snijbloemen, en voor groenten en fruit. In geval er voor een bepaalde product-herkomst combinatie reduced checks plaatsvinden, moet een evenredig verlaagde fytosanitaire retributie worden geïnd voor alle zendingen en partijen van die groep, ongeacht of zij geïnspecteerd zijn. Er dient met andere woorden een omslagstelsel te worden gehanteerd ten aanzien van de tarieven voor reduced checks inspecties. Deze tarieven zijn samengesteld uit een vast bedrag per zending en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het door de Commissie vastgestelde minimum inspectiepercentage.

Artikel 10 bevat het tarief voor de inspectie van snijbloemen waarvoor reduced checks van toepassing zijn. Voor groenten en fruit waarvoor reduced checks van toepassing zijn, zijn de tarieven opgenomen in artikel 11. Voor snijbloemen en groenten en fruit waarvoor in alle gevallen een fytosanitaire importinspectie dient plaats te vinden, is het tarief van artikel 9 van toepassing. Artikel 9 bevat het algemene verrichtingentarief voor de werkzaamheden die het KCB verricht.

Artikel 12

In artikel 12 staan de basistarieven die het KCB berekent voor de inspecties ten behoeve van de export naar derde landen. Deze werkzaamheden vinden hun basis in artikel 7 van regeling plantgezondheid en vinden plaats in opdracht van de NVWA op basis van een NVWA-erkenningsregeling. Uit de fytosanitaire invoervoorschriften van het derde land bepaalt de NVWA wat de werkzaamheden moeten zijn. Voldoet een bedrijf aan de eisen uit de erkenningsregeling (gecontroleerd door KCB) dan wordt het bedrijf erkend door de NVWA. Het bedrijf wordt dan vermeld in het NVWA-register van bedrijven die het betreffende product mogen exporteren naar het betreffende land. Aangezien het om een veelheid aan verschillende werkzaamheden gaat, is ervoor gekozen alleen de ‘basistarieven’ op te nemen. In de erkenningsregeling(en) staat vervolgens per activiteit vermeld hoeveel keer het ‘basistarief’ (al dan niet in combinatie) voor de betreffende activiteit berekend zal worden.

Artikel 13

Artikel 13 bevat de tarieven voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten, dat het KCB op grond van artikel 5, onderdeel b, van het Besluit plantgezondheid als bevoegde autoriteit uitvoert.

Artikel 20

In dit artikel is het tarief voor het waarmerken van certificaten opgenomen, alsmede het tarief voor het doen van bijschrijvingen op certificaten ten behoeve van zendingen die onder het CITES-verdrag vallen. Voor de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie van planten die zijn beschermd in het kader van het CITES-Verdrag, is een CITES-uitvoervergunning vereist. Het CITES-Verdrag staat evenwel toe dat voor gekweekte planten fytosanitaire certificaten met CITES-bijschrijvingen worden afgegeven in plaats van een CITES-uitvoervergunning.

Indien een bedrijf om het waarmerken van een exportcertificaat ten behoeve van een niet-inspectieplichtige alsook inspectieplichtige zending verzoekt, wordt € 8,15 per certificaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor documenten ten behoeve van handel binnen de Europese Unie. Wanneer op verzoek een bedrijfsbezoek wordt afgelegd, geldt het starttarief genoemd in artikel 11, onder a, b of c.

Hoofdstuk 4. Tarieven van de BKD
Artikel 22

Dit artikel bevat het algemene verrichtingentarief voor de werkzaamheden die de BKD verricht voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen met uitzondering van de controles voor RNQP’s. Er wordt in dit artikel een basistarief gehanteerd en een minutentarief, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Op basis van dit artikel wordt ook een tarief in rekening gebracht voor het Centraal Waarmerken van een fytosanitair document aangemaakt door een Ketenregister-fullgebruiker, zijnde gebruikers van het Systeem dat partijinformatie uit de teelt samen met inspectie-informatie uit de export doorgeeft aan e-CertNL voor exportcertificering. Voor een nadere toelichting op de andere onderdelen van dit artikel wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 9.

Artikel 24

Indien de BKD inspecties verricht op een locatie waar producten waarvoor reduced checks gelden, ter keuring worden aangeboden, zijn de reduced checks tarieven, bedoeld in artikel 11 tot en met 14, van toepassing.

Hoofdstuk 5. Tarieven van de Naktuinbouw
Artikel 33

Dit artikel bevat het algemene verrichtingentarief voor de fytosanitaire werkzaamheden die de Naktuinbouw verricht ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen. Er wordt in dit artikel een basistarief gehanteerd en een minutentarief, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Voor een nadere toelichting op de andere onderdelen van dit artikel wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 9.

Artikel 36

Indien de Naktuinbouw inspecties verricht op een locatie waar producten waarvoor reduced checks gelden, ter keuring worden aangeboden, zijn de reduced checks tarieven, bedoeld in artikel 11 tot en met 14 van toepassing.

Hoofdstuk 6. Tarieven van de NAK
Artikel 42

Dit artikel bevat de tarieven voor de inspecties verricht door de NAK. Hierbij wordt er voor pootaardappelen een verrichtingentarief in rekening gebracht maar geen minutentarief. Dit komt omdat de tijdsbesteding van inspecties van pootaardappelen homogener is, zodat de tarieven in dit geval niet naar tijdsbesteding hoeven te worden gedifferentieerd. Dit is anders voor consumptieaardappelen en overige producten, waarvoor wel een minutentarief in rekening wordt gebracht. Voor een nadere toelichting op de andere onderdelen van dit artikel wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 9.

Artikel 44

Indien de NAK inspecties verricht op een locatie waar producten waarvoor reduced checks gelden, ter keuring worden aangeboden, zijn de reduced checks tarieven bedoeld, in artikel 11 tot en met 14 van toepassing.

Artikel 50

Onderdeel c betreft monsters die genomen zijn na 1 november, en die buiten de reguliere seizoensperiode vallen waarin de meeste monsters genomen worden die in een bulk behandeld en onderzocht worden. Voor deze nagekomen monsters liggen de onderzoekskosten hoger, omdat de schaalvoordelen van de grote aantallen monster van vóór 1 november ontbreken. Daardoor kan minder efficiënt gewerkt worden, zodat een hoger tarief in rekening wordt gebracht.

Bijlage 1: Artikelen 10, 11, en 15 van de tarievenregeling

De bijlage bij de artikelen 10 en 11 van de tarievenregeling is in lijn gebracht met de lijst, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Verordening 1756/2004 (reduced checks). Deze lijst is voor het laatst door de Europese Commissie gewijzigd en bekendgemaakt op 18 december 2020.

Bijlage 2: tabel tarieven

Gezien de regelmatige basis waarop de tarieven worden aangepast, is gekozen voor een vorm waarbij de tarieven in een tabel zijn geplaatst met een verwijzing naar het desbetreffende artikel en lid. Bij een toekomstige wijziging van de hoogte van de tarieven zal het gewijzigde tarief in de tabel worden aangepast.

2. Maat Houden 2014

De doorberekening van kosten in de tarieven is in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en in overeenstemming met Verordening 2017/625. Op dit punt zijn geen wijzigingen ten opzicht van de laatste wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet.

3. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Deze regeling betreft de tarieven van de plantaardige keuringsdiensten en de NVWA. De tarieven in onderhavige regeling zijn niet gewijzigd ten opzichte van de tarieven uit de eerdere Regeling tarieven Plantenziektenwet. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven eenmalig kosten kunnen maken om kennis te kunnen nemen van onderhavige regeling. Dit is echter een verwaarloosbaar effect.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021. Dan treedt de Plantgezondheidswet in werking.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Reduced checks: Verordening 2016/2031 biedt de grondslag om voor een aantal planten en plantaardige producten de controles op de aanwezigheid van schadelijke organismen en inspecties met betrekking tot de identiteit van de zending minder frequent uit te voeren, de zogenaamde reduced checks.

Naar boven