Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2021, 9520Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul

Logo Oudewater

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken conform de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul” voor een ieder ter inzage ligt van 24 februari 2021 tot en met 6 april 2021.

Plangebied en doel

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern van Oudewater. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Polderwetering en de Broekkade. Ten westen van het plangebied ligt het bestaande bedrijventerrein 'Tappersheul. De polder 'Noord-Linschoten' grens aan de oostelijke zijde aan het plangebied. Het plangebied is deels gelegen binnen de bestaande landschapszone die een overgang van stad naar landschap vormt.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u inzien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.BPTH3-ON01

Vanwege het coronavirus verzoeken wij u alleen naar het gemeentehuis te komen als dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 140348.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u per post indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, p.a. team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. De zienswijze dient te worden voorzien van een handtekening. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.

Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via www.oudewater.nl (met DigiD).

Zet in ieder geval in uw reactie:

• de naam en adres van indiener,

• de datum van indiening,

• de reden waarom u reageert en

• het plan waarop de reactie betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met M. Oosters via het algemene telefoonnummer 140348.