Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenStaatscourant 2021, 9425VergunningenBesluit Woestendijk 7 in Witharen

Logo Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat op 26 januari 2021 de omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal ongewijzigd vastgesteld is.

 

Vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met 21 januari 2021 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ‘Woestendijk 7 Witharen’ gedurende zes weken ter inzage gelegen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de locatie Woestendijk 7 in Witharen. Het bouwplan betreft het bouwen van een stal, het veranderen van een (milieu)inrichting en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan e.d. Aan de Woestendijk 7 te Witharen wordt een varkenshouderij geëxploiteerd. Voor het bedrijf is thans vergunning verleend voor het houden van 98 kraamzeugen, 304 gust- en dragende zeugen, 88 vleesvarkens, 2264 opfokzeugen, 1260 gespeende biggen en 140 dekberen. Daarvoor zijn diverse opstallen, voersilo’s en een mestbassin aanwezig. Aanleiding voor de aanvraag is dat er gestreefd wordt naar een gesloten varkensbedrijf. Aangezien er nu niet voldoende ruimte is om alle vleesvarkens/opfokzeugen binnen het bedrijf te kunnen huisvesten, is men voornemens een nieuwe stal te realiseren voor 1946 vleesvarkens/opfokzeugen.

 

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Het plan is zes weken lang te bekijken

De omgevingsvergunning is vanaf donderdag 26 januari 2021 op de volgende wijzen te bekijken:

 

U mag beroep indienen

Vanaf 26 januari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het besluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.