Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2021, 9383Ruimtelijke plannenGemeente Den Helder – Kennisgeving ontwerp paraplu bestemmingsplan Supermarkten

Logo Den Helder

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken bekend dat ingevolge van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 24 februari 2021 tot en met 7 april 2021 voor een ieder ter inzage ligt:

Plangebied en ontwikkelingen

Het paraplubestemmingsplan Supermarkten heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Den Helder, uitgezonderd de bestaande winkelcentra.

Met het paraplubestemmingsplan wordt de nieuwvestiging van supermarkten buiten de bestaande winkelcentra niet langer toegestaan. Bestaande supermarktlocaties buiten de bestaande winkelcentra zijn, inclusief de uitbreidingsmogelijkheden die zij op basis van het bestaande bestemmingsplan hebben, uitgezonderd.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Hier kunt u het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien:

- Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpparaplubestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.BPSUPERMARKT2021-ONT1

- Op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl (https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bestemmingsplan-bekijken);

- Bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 (op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). Hier ligt de papieren versie.

Indienen reacties (zienswijzen)

U kunt tijdens de termijn waarin het plan ter inzage ligt reageren op het ontwerpparaplubestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36,

1780 AA Den Helder

Vermeld hierbij in ieder geval:

- Uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpparaplubestemmingsplan Supermarkten/ zaaknummer 2021-007001;

- De reden waarom u het (niet) eens bent met het ontwerp bestemmingsplan;

- Uw handtekening.

U kunt ons ook mondeling laten weten wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Pieter de Vries van team Omgeving (zie contactgegevens hieronder).

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter de Vries van team Omgeving, telefoonnummer: 06-47873064

Houd u er rekening mee dat uw zienswijze openbaar is. Anoniem reageren kan niet. Ook is het niet mogelijk om uw reactie via internet of e-mail in te dienen.