Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 9320Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16 gewijzigd vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 15 februari 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16 gewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Hamelweg 16 (kadastraal bekend als gemeente Olst-Wijhe, sectie G, nummers 1776, 1777 en 2048). Het plan maakt de ontwikkeling van een vrijstaande woning, vijf zorgappartementen en twee plattelandskamers voor de sloop van circa 750 vierkante meter planologisch mogelijk.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling ambtshalve en/of naar aanleiding van zienswijzen onderstaande wijzigingen aan in het plan:

Regels

 • 1.

  Het inrichtingsplan is gewijzigd. Op en om het erf is beplanting toegevoegd waardoor het zicht op het erf vanuit de omgeving wordt verminderd. De omgeving krijgt een groenere uitstraling door deze aanpassingen;

 • 2.

  Het inrichtingsplan is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels in artikel 10.2. Hierdoor is de uitvoering van het inrichtingsplan juridisch vastgelegd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BPHamelweg16-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 februari tot en met 7 april. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

 • 1.

  tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

 • 2.

  belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, of

 • 3.

  belanghebbende bent en bezwaar hebt tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.