Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 9319Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Boerlestraat 15-15a in Wijhe vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 15 februari 2021 het bestemmingsplan Boerlestraat 15-15a in Wijhe ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locaties Boerlestraat 15 en 15a in Wijhe. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, de kuilsilo’s en erfverhardingen worden verwijderd en ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. Verder wordt het bij deze herziening van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt om de boerderij Boerlestraat 15 intern te verbouwen tot twee woningen en de bedrijfswoning Boerlestraat 15a te gebruiken als burgerwoning.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001065-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 februari tot en met 7 april 2021. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • 1.

    tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

  • 2.

    belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.