Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2021, 9314Ruimtelijke plannenBekendmaking definitieve besluiten dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Logo Gorinchem

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland maken mede namens Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en Burgemeester en wethouders van gemeenten West Betuwe en Gorinchem bekend dat het projectplan Waterwet is goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg zijn genomen.

 

Het project

De Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet aan de wettelijke normen voor waterveiligheid: de dijk is te laag en heeft onvoldoende stabiliteit. De dijk moet worden versterkt. De beheerder van de waterkering, Waterschap Rivierenland, voert de dijkversterking uit. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een projectplan Waterwet opgesteld. De dijkversterking moet eind 2026 zijn uitgevoerd.

Gecoördineerde projectprocedure projectplan Waterwet

Op het projectplan Waterwet voor de dijkversterking Gorinchem Waardenburg is de gecoördineerde projectprocedure van toepassing. Dit betekent dat alle hoofdzakelijk benodigde besluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd worden. In de Waterwet is het college van Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor deze procedure. Aangezien het grootste deel van het dijktraject in Gelderland ligt, hebben de provincies Gelderland en Zuid-Holland samen bepaald dat Gedeputeerde Staten van Gelderland zorgen voor de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan waterwet. De provincie Gelderland regelt als coördinator de publicatie van de besluiten en de milieueffectrapportage.

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020. In totaal zijn er 135 zienswijzen en adviezen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp projectplan Waterwet en overige ontwerp besluiten. In de Nota van Antwoord is terug te vinden om welke wijzigingen dit gaat. In de Nota van Antwoord zijn ook de wijzigingen beschreven die niet voortkomen uit zienswijzen.

Daarnaast is de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies over het milieueffectrapport. Naar het oordeel van de Commissie heeft de provincie voldoende informatie over de milieueffecten om te besluiten over het dijkversterkingsproject.

 

Welke besluiten liggen ter inzage?

Voor de realisatie van deze dijkversterking zijn naast het projectplan Waterwet ook nieuwe bestemmingsplannen en een aantal hoofdvergunningen nodig. Onlangs zijn de definitieve besluiten genomen en deze liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het milieueffectrapport en de Nota van Antwoord), ter inzage voor het instellen van beroep. Het gaat om de volgende besluiten:

 • 1.

  Projectplan Waterwet Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg;

 • 2.

  van Waterschap Rivierenland en het besluit omtrent goedkeuring hiervan van provincie Gelderland en Zuid Holland;

 • 3.

  ProjectMER Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg;

 • 4.

  Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg van gemeente West Betuwe;

 • 5.

  Bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg van gemeente Gorinchem;

 • 6.

  Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Crobsche Waard van provincie Gelderland;

 • 7.

  Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Herwijnensche Bovenwaard van provincie Gelderland;

 • 8.

  Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet Woelse Waard van provincie Zuid-Holland;

 • 9.

  Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van provincie Gelderland;

 • 10.

  Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van provincie Gelderland;

 • 11

  Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente West Betuwe;

 • 12

  Omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monumenten en kappen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente West Betuwe;

 • 13

  Omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monumenten en kappen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van gemeente Gorinchem;

 • 14

  Archeologische monumentenvergunning van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

   

Hoe komt u aan meer informatie?

Tijdens de inzagetermijn zijn bovengenoemde stukken online via een Ireport beschikbaar op de volgende website: https://terinzage.gralliantie.nl.

Dat betekent dus dat u het iReport thuis op uw eigen computer of laptop kunt bekijken. Op het Alliantiekantoor aan de Waaldijk 91 in Vuren wordt ook de mogelijkheid geboden om de stukken op een computer en/of fysiek in te zien. Heeft u hulp nodig om wegwijs in de digitale documenten te worden? Of heeft u een andere vraag over de stukken? De alliantie stelt hulp ter beschikking. Hoe deze hulp eruitziet is afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat moment. Neem hiervoor contact op met een van de omgevingsmanagers op www.gralliantie.nl/contact.

Kijk voor de actuele situatie op de website www.gralliantie.nl. Hier vindt u tevens een instructievideo.

De bestemmingsplannen kunt u (ook) inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl:

 • 1.

  Het bestemmingsplan van gemeente Gorinchem is digitaal in te zien onder planidentificatienummer NL.IMRO.0512.BP2020192-4001 ‘Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem- Waardenburg’.

 • 2.

  Het bestemmingsplan van gemeente West Betuwe is digitaal in te zien onder planidentificatienummer NL.IMRO.1960.WBGoWa-VSG1 ‘Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem- Waardenburg’.

Wilt u de stukken inzien op het kantoor van de bevoegde instanties, zoals het gemeente- of het provinciehuis? Neem dan contact op met het provincieloket via 026-359 9999 voor het maken van een afspraak.

 

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit van het projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen en de benoemde besluiten.

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

 • 4.

  de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- enherstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan Waterwet. Dit betekent dat:

 • 1.

  de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • 2.

  de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

 • 3.

  de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u terecht bij de omgevingsmanagers van het project. Contactgegevens vindt u hier: https://www.gralliantie.nl/contact/ of via mail@gralliantie.nl of 06 22 88 08 09. Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland op telefoonnummer 026 359 9999.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland