Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen

Logo Achtkarspelen

Inleiding

Na een voortraject heeft de raad op 25 juni 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Met dit besluit heeft de raad ingestemd met de voorgestelde aanpassingen ten aanzien van een aantal knelpunten, die in het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 worden ervaren.

Samengevat gaat het om:

 • 1.

  Het aanpassen van de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen ten aanzien van de verhoudingen en oppervlakten van de ruimtelijke agrarische kavels, zodat wat dat betreft meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De Visie is een bijlage bij het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en maakt hier onderdeel van uit.

 • 2.

  Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van het woonvlak in het bestemmingsplan, zodat op een eenvoudiger manier meegewerkt worden aan verzoeken.

 • 3.

  De mogelijkheid opnemen voor het plaatsen van kleine windmolens bij bestaande agrarische bedrijven.

 • 4.

  Trekkershutten op kleine campings bij (voormalige) agrarische bedrijven mogelijk maken.

Daarnaast is ambtshalve nog een achttal aanpassingen doorgevoerd omdat in de praktijk is gebleken dat deze verduidelijkt moeten worden (bijv. de definities in de regels van het bestemmingsplan) of er behoefte is aan wijzigingsbevoegdheden om daarmee de proceduretijd voor nieuwe ontwikkelingen te verkorten. In de toelichting staan in paragraaf 1.3 alle veranderingen ten opzichte van het bestemmingplan Buitengebied uit 2014 beschreven. Deze veranderingen zijn in de regels verwerkt. Op de verbeelding zijn geen veranderingen ten opzichte van het moederplan doorgevoerd.

Op basis van het Plan van Aanpak is het nu voorliggende voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In deze voorbereidingsfase kunt u uw mening geven over het plan. In een latere fase kunt u ook nog een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Deze fase wordt bekend gemaakt in De Feanster, de Staatscourant en op onze website.

Ter inzage

Vanaf donderdag 25 februari 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u inzien:

- in het Klant Contact Centrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;

- via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen en;

- via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.PHBgbuitengebied-VO01).

Inspraak

Tot en met woensdag 24 maart 2021 kunt u reageren op het plan. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge inspraakreactie. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw inspraakreactie.

Brief: Een inspraakreactie per brief stuurt u naar gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

E-mail: Een inspraakreactie per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl 

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie maakt u een afspraak voor 18 maart 2021.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met G.J. Klont van het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

Buitenpost, 24 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

 

mr. O.F. Brouwer, burgemeester

mr. M.P. de Jong, secretaris

 

Naar boven