Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 december 2020, nr. VO/26208411, houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo in verband met de verlenging van de werkingsduur

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 74 en 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs, 125 en 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES, 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluiten:

ARTIKEL I. WIJZIGING BESLUIT VASTSTELLING BELEIDSKADER SUBSIDIES DOORSTROOMPROGRAMMA’S VMBO-MBO EN VMBO-HAVO

Het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘2017’ vervangen door ‘2021’ en wordt ‘€ 3.096.000’ vervangen door ‘€ 5.488.000’

2. In het tweede lid wordt ‘2018, 2019 en 2020’ vervangen door ‘2022’.

B

In artikel 4, tweede lid, wordt ‘1 januari 2022’ vervangen door ‘1 januari 2024’.

C

De bijlage behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo wordt als volgt gewijzigd:

1. De paragraaf Subsidieplafond komt te luiden:

Subsidieplafond

Voor 2021 is € 5.488.000 beschikbaar voor de doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo. Het subsidieplafond is bepaald door het beschikbare bedrag te verminderen met de uitvoeringskosten en met het subsidiebedrag dat is verstrekt ten behoeve van het vierde cohort leerlingen dat aan de in 2020 beschikbaar gestelde doorstroomprogramma's deelneemt. Het subsidieplafond voor 2022 wordt op een later moment bekendgemaakt. Aangezien het merendeel van de vmbo-leerlingen doorstroomt naar het mbo, is ervoor gekozen om 70 procent van het subsidieplafond beschikbaar te stellen voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo. Voor leerlingen die vanuit het vmbo doorstromen naar het havo is een doorstroomprogramma waarbij zij worden begeleid bij deze overstap eveneens belangrijk. Daarom wordt 30 procent van het beschikbare subsidiebudget ingezet voor doorstroomprogramma’s vmbo-havo (zie voorts onder ‘Verdeling subsidiebedrag’). Met betrekking tot de overgang van het vmbo naar het havo is een verandering opgetreden: met ingang van 1 augustus 2020 is een doorstroomrecht vmbo gl/tl-havo van kracht geworden. Vmbo-leerlingen in de gl of de tl die succesvol eindexamen hebben gedaan met een extra (algemeen vormend) vak, hebben nu een wettelijk doorstroomrecht naar de havo. Met de inzet van doorstroomprogramma’s kunnen scholen overstappende leerlingen voorbereiden op de havo.

2. In de paragraaf Aanvraagprocedure komt de derde alinea te luiden:

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor het overstapmoment in augustus 2021, 2022 en 2023 kan het bevoegd gezag van de vmbo-vestiging jaarlijks, tussen 1 februari en 30 april, een aanvraag indienen. De aanvraag wordt voor twee achtereenvolgende overstapmomenten toegekend. Deze aanvraagtermijn wijkt af van de voorgaande aanvraagtermijn, die jaarlijks vanaf 1 oktober tot 30 september was. Voor de laatste twee jaren van deze subsidieregeling is niet gekozen voor een doorlopende aanvraagperiode. De reden hiervoor is dat de subsidieperiode aflopend is. Vmbo-scholen kunnen in de laatste subsidieperiode in het eerste kwartaal van 2021 en 2022 een aanvraag indienen. Deze termijn is ruim op tijd zodat de vmbo-school de leerling kan voorbereiden op het overstapmoment van 1 augustus in hetzelfde jaar. Vmbo-scholen kunnen de subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor de eerstvolgende subsidieperiode, via het aanvraagformulier te vinden op www.dus-i.nl. Binnen 13 weken wordt op de aanvraag beslist, gerekend vanaf 30 april. Het bevoegd gezag vermeldt in de aanvraag voor hoeveel leerlingen en voor welke activiteiten de subsidie wordt aangevraagd.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo (hierna: de subsidieregeling). Met de subsidieregeling worden doorstroomprogramma’s die zich richten op het creëren van een soepele overgang voor vmbo-leerlingen naar het mbo of het havo. Bij de vaststelling van de subsidieregeling in 2017 was voorzien in een evaluatie van de subsidieregeling in 2020. Als gevolg van de coronacrisis in 2020 heeft dit evaluatieonderzoek vertraging opgeleverd. Hierdoor zijn er te weinig onderzoeksgegevens beschikbaar die als basis kunnen dienen voor een besluit over de structurele inzet van de subsidiegelden voor deze doorstroomprogramma’s. De subsidieregeling wordt daarom verlengd met twee aanvraagperiodes, in 2021 en 2022. Voor de regeling zijn namelijk structurele middelen beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan gelijke kansen uit 2016 en het Regeerakkoord 2017. De resultaten van het lopende evaluatieonderzoek zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar, waarna een besluit kan worden genomen over de structurele inzet van middelen ten behoeve van de doorstroomprogramma’s.

Met deze wijziging wordt ook het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op € 5.488.000. Het beschikbare bedrag voor aanvragen die 2021 kunnen worden ingediend is hierbij verminderd met het subsidiebedrag dat is verstrekt ten behoeve van het vierde cohort leerlingen dat aan de in 2020 beschikbaar gestelde doorstroomprogramma's deelneemt. Ook zijn de uitvoeringskosten van het in totaal beschikbare bedrag afgetrokken. Het subsidieplafond is beschikbaar voor aanvragen van vmbo-scholen die deze subsidie willen inzetten voor de begeleiding van leerlingen voor en na het overstapmoment in augustus 2021 en 2022. Het subsidieplafond voor de aanvragen die in 2022 kunnen worden ingediend en worden toegekend voor twee overstapmomenten, te weten 2022 en 2023) wordt op een later tijdstip in de Staatscourant bekendgemaakt.

Regeldruk

Met de uitvoering van dit beleidskader zijn regeldrukkosten voor scholen gemoeid.

Vanuit DUS-I wordt een formulier beschikbaar gesteld, waarmee de aanvraag wordt ingediend. Ingeschat is dat per aanvraag 24 uur nodig voor het invullen van het aanvraagformulier. Daarbij komt 4 uur voor de ondertekening van het formulier, waarbij niet alleen de vmbo-school als penvoerder de aanvraag moet ondertekenen, maar ook de vervolgschool waarmee wordt samengewerkt. Gebaseerd op het aantal aanvragen van vorig jaar worden 300 aanvragen per kalenderjaar verwacht.

Ten behoeve van de uitvoering van activiteiten moet de vmbo-school enkele inhoudelijke nalevingskosten maken. Dit zijn kosten om de samenwerking met de vervolgschool op gang te brengen en te onderhouden (4 uur), ouders te betrekken bij de begeleiding van de leerlingen (4 uur) en te participeren in het onderzoek naar de doorstroomprogramma’s (2 uur), in totaal 10 uren.

De subsidie wordt direct vastgesteld en opname in de jaarrekening is onderdeel van de reguliere verantwoording van vmbo-scholen, dus hiervoor worden geen uren gerekend.

De regeldruklasten die met deze regeling zijn gemoeid, bedragen dan in totaal 38 uur x 50,– x 300 vmbo-scholen = € 570.000,–. Dit is 9,6% van het totaal beschikbare bedrag.

Vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn van twee maanden. Dit is nodig omdat de aanvraagperiode van februari tot en met april 2021 plaatsvindt. Door de regeling op tijd te publiceren, hebben de scholen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de activiteiten tijdens het overstapmoment. Aangezien de regeling een uitsluitend begunstigende werking heeft, heeft de afwijking van de minimumtermijn tussen publicatie en inwerkingtreding in dit geval geen nadelige gevolgen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven