Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 9178Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 15 februari 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 vast. Het plan geldt voor de locatie Fortmonderweg 21 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie A, nummers 1770, 1847 en 1848) en de Wellenberg 2 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummers 914 en 915). De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling aan de Fortmonderweg 21 te Olst circa 260 m2 aan landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en circa 2 hectare aan nieuwe natuur ontwikkelen. Aan De Wellenberg 2 te Wijhe wordt tevens circa 710 m2 aan landschapontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt. Beide erven worden landschappelijk ingepast. In ruil voor deze kwaliteitsprestaties worden twee compensatiewoningen ontwikkeld. Op de locatie aan De Wellenberg 2 te Wijhe worden de twee compensatiewoningen naast de bestaande woning gerealiseerd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001064-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). U kunt het enkel op afspraak inzien. Een afspraak inplannen om het in te zien kan door te bellen naar 14 0570. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • 1.

    tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

  • 2.

    belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.