Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2021, kenmerk 1819770-217618-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met verduidelijking van de voorgeschreven positionering van tabaksproducten en aanverwante producten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5.10 van het Tabaks- en rookwarenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tabaks- en rookwarenregeling wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 6.9, vierde lid, komt te luiden als volgt:

  • 4. Tabaksproducten als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het besluit staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht. Andere tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gezondheidswaarschuwing naar voren gericht. De betreffende gezondheidswaarschuwing is in de leesrichting zichtbaar. Tabaksproducten en aanverwante producten staan onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de ondergrond.

B

Artikel 6.11, derde lid, komt te luiden als volgt:

  • 3. Tabaksproducten als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het besluit staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht. Andere tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gezondheidswaarschuwing naar voren gericht. De betreffende gezondheidswaarschuwing is in de leesrichting zichtbaar. Tabaksproducten en aanverwante producten staan onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de ondergrond.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

Artikel I, onderdelen A en B (artikelen 6.9 en 6.11)

De wijzigingen in de artikelen 6.9 en 6.11 van de Tabaks- en rookwarenregeling dienen ter verduidelijking. In de betreffende bepalingen was geregeld dat tabaksproducten en aanverwante producten met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren moeten staan, terwijl strikt genomen niet op alle verpakkingen van tabaksproducten en aanverwante producten een gecombineerde gezondheidswaarschuwing verplicht is gesteld. Op sommige verpakkingen van tabaksproducten en aanverwante producten voldoet een ‘gezondheidswaarschuwing’ zonder een verplichte kleurenafbeelding, zie bijvoorbeeld artikel 3.2, tweede lid, van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Om geen enkele twijfel te laten bestaan over welke kant van welke verpakking naar voren moet zijn gericht is de tekst van artikel 6.9, vierde lid, en van artikel 6.11, derde lid, hierop aangepast.

Artikel II (inwerkingtreding)

Omdat het reparatieregelgeving betreft treedt deze regeling in afwijking van de vaste verandermomenten een dag na publicatie in werking (Ar. 4.17, vijfde lid, onderdeel c).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven