Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2021, 8791Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Boddelenweg 5 te Hoorn, Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 11 februari 2021 heeft verklaard dat een (gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan “Herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn” wordt voorbereid voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie K, nummer 1379, plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn, zoals deze nader zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kaart.

Het voorbereidingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking en heeft een werkingsduur van één jaar. Bovengenoemd besluit ligt vanaf de dag na bekendmaking gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis op Terschelling. Het besluit en de bijlagen zijn verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met identificatiecode NL.IMRO.0093.2021VBboddelenweg5-VG01

Rechtsbescherming: Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.