Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2021, 8757Ruimtelijke plannenONTWERP-WIJZIGINGSPLAN ‘Burgemeester Termeerstraat 14 MIERLO’

Logo Geldrop-Mierlo

 

U kunt reageren op de ontwerp-wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 in Mierlo’. Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid (artikel 14.5) om de bestemming ‘Wonen 3’ zonder bouwmogelijkheid te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen 3’ met de mogelijkheid één vrijstaande woning te bouwen. Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

 

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over?

In het ontwerp-wijzigingsplan Burgemeester Termeerstraat 14 in Mierlo wordt toegelicht op welke wijze is voldaan aan de in artikel 14.5 van de bestemmingsplanregels opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Wonen 3’ zo te wijzigen dat binnen deze bestemming de bouw van één vrijstaande woning mogelijk is. In voornoemd artikel zijn een aantal wijzigingsvoorwaarden opgenomen. In het ontwerpwijzigingsplan wordt toegelicht op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan en zijn ook de nieuwe regels opgenomen voor de nieuwe woonbestemming.

 

Het perceel Burgemeester Termeerstraat 14 is in gebruik als tuin bij de naastgelegen woning. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Groot Luchen is op dit perceel een wijzigingsbevoegdheid gelegd die de bouw van één woning op dit perceel mogelijk maakt. In het ontwerpwijzigingsplan wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de voorwaarden om het bestemmingsplan Groot Luchen voor onderhavig perceel te wijzigen. En zijn de regels opgenomen waaraan de nieuw te bouwen woning moet voldoen.

 

U kunt het ontwerp wijzigingsplan bekijken

U kunt van vrijdag 19 februari 2021 tot en met donderdag 1 april 2021 de volgende stukken bekijken:

• het ontwerpwijzigingsplan met bijlagen

 

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

 

Het identificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WO01

 

U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan

U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van vrijdag 19 februari 2021 tot en met donderdag 1 april 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 in Mierlo’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpwijzigingsplan.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar a.verbruggen@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier dat is te vinden via het webadres https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl/home (kies vervolgens voor het formulier ‘zienswijze’).

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een afspraak met Alexander Verbruggen van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93

Wat gebeurt er met het ontwerpwijzigingsplan ?

Het gaat hier om een ontwerpwijzigingsplan. Burgemeester en wethouders nemen na afloop van de periode van terinzagelegging een definitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Alexander Verbruggen van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (040) 289 38 93.