Rectificatie: Medemblik: vaststelling bestemmingsplan 'Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3'

Logo Medemblik

 

Rectificatie: deze bekendmaking betreft een rectificatie van de publicatie Staatscourant 2021 met nummer 7502 van 11 februari 2021. De rectificatie heeft betrekking op een verkeerd huisnummer bij de wijzigingen van het bestemmingsplan. Het is namelijk de woning aan het Oosteinde 23-1 waarvan de bestemming wijzigt en niet nummer 25-1.

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 21 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ gewijzigd vastgesteld. In deze publicatie vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan. Zo leest u onder meer wat de wijzigingen zijn, hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft een juridisch-planologische regeling voor het wijzigen van de bestemming van de recreatieparken De Maar aan de Dorpsweg in Twisk en De Kogge 1 aan het Oosteinde in Oostwoud naar een woonbestemming. Voor de Kogge 3 in Oostwoud is er een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen om de recreatieve bestemming te wijzigen naar een woonbestemming.

Wat zijn de wijzigingen in het bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn vastgesteld naar aanleiding van een ingediende zienswijze en er zijn ambtshalve wijzigingen.

 

De toelichting is gewijzigd op het onderdeel parkeren en in de regels is opgenomen dat er bij het realiseren van een nieuwe woning ter vervanging van de bestaande caravans op De Kogge 1 een afstand van 3 meter tot de perceelgrens aangehouden dient te worden. Er is ook een mogelijkheid opgenomen om van deze 3 meter af te wijken. Op grond van de ambtshalve wijzigingen berust op het perceel met nummer 23-1 op De Kogge 1 ook een woonbestemming. En in de regels is voor bungalowpark De Maar de mogelijkheid opgenomen om kleine bouwwerken te realiseren op een afstand van meer dan 30 meter van de voorgevel van het hoofdgebouw.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u van 19 februari 2021 tot 3 april 2021 op de volgende manieren inzien:

• Het bestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op de naam van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ of op het plannummer ‘NL.IMRO.0420.BPDeMaarKogge-VA01’

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan waartegen u beroep instelt.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn.

De beroepstermijn is van 20 februari 2021 tot 3 april 2021. Stuur uw brief vóór 3 april 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 3 april 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 3 april 2021? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.

 

 

 

 

 

Naar boven