Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2021, 8507Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten

Logo Aa en Hunze

 

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten met ingang van 18 februari 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEOUDEGRONWEG17-OB01).

 

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van 10 vrijstaande woningen op het perceel Oude Groningerweg 17 in Gieten.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

 

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten.

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeurgrenswaarde (48 dB) op 4 woningen wordt overschreden, maar dat wel kan worden voldaan aan de maximale waarde van 53 dB. De gevelbelasting van deze 4 woningen bedraagt ten hoogste 50,7 dB. Voor de 4 woningen zal de volgende hogere grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer worden vastgesteld:

-woning nummer 5, 49 dB;

-woning nummer 6, 50 dB;

-woning nummer 7, 50 dB;

-woning nummer 8, 51dB

 

Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.