Gemeente Stichtse Vecht - coördinatieregeling, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dominee Ulferslaan 25-29 in Tienhoven – herontwikkelen locatie dorpshuis De Veenkluit

Logo Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 8 juli 2020 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling voor het herontwikkelen van de locatie dorpshuis De Veenkluit aan de Dominee Ulferslaan 25-29 in Tienhoven. De coördinatieregeling maakt het mogelijk verschillende besluiten die samenhangen met de herontwikkeling gezamenlijk ter inzage te leggen.

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maakt bekend dat de volgende ontwerpbesluiten vanaf vrijdag 19 februari tot en met donderdag 1 april 2021, ter inzage liggen:

  • 1.

    Ontwerpbestemmingsplan De Veenkluit Tienhoven;

  • 2.

    Ontwerpbesluit omgevingsvergunning De Veenkluit Tienhoven.

Ontwerpbestemmingsplan De Veenkluit Tienhoven

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling locatie dorpshuis De Veenkluit aan de Dominee Ulferslaan 25-29 te Tienhoven. Hier bevinden zich een basisschool, dorpshuis en gymzaal.

Het voornemen is om een nieuw dorpshuis en gymzaal op de plek van de leegstaande school te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal het bestaande (leegstaande) schoolgebouw gesloopt worden en zal er een nieuw pand gebouwd worden dat onderdak biedt aan het dorpshuis en de gymzaal.

Daarnaast is het voornemen om op de huidige locatie van het dorpshuis en gymzaal zeven woningen te realiseren. Het plangebied betreft dus zowel de verhuizing van het dorpshuis naar de locatie van de naastgelegen school als de realisatie van maximaal zeven woningen op de huidige locatie van het dorpshuis.

Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan De Veenkluit Tienhoven opgesteld.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning De Veenkluit Tienhoven

De omgevingsvergunning gaat over de activiteiten bouwen en kappen.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPdeveenkluitTHN-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van het bestemmingsplan op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan1 Maarssen, dient u een afspraak te maken. Mail daarvoor naar info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346.

Inzien ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Indien gewenst mailen wij u het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Voor het inzien van het ontwerpbesluit op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan1 Maarssen, dient u een afspraak te maken. Voor beide kunt u mailen naar info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 februari tot en met donderdag 1 april 2021.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad en/of een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het of het college van burgemeester en wethouders. Het correspondentieaders is Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Mondeling kunt u uw zienswijze(n) kenbaar maken via telefoonnummer 14 0346.

Inloopavond wordt (video)spreekuur

Vanwege de maatregelen om corona te bestrijden kunnen we geen inloopavond houden. In plaats daarvan kunt u (video)bellen met de betrokken ambtenaren.

Er zijn drie momenten voor het (video)spreekuur:

woensdag 24 februari 19:00 – 21:00 uur

dinsdag 2 maart 16:00 – 18:00 uur

woensdag 3 maart 19:00 – 21:00 uur

Maak eerst een afspraak met de heer T.H. Sengers over welk moment het beste uitkomt. De heer Sengers is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0346.

Naar boven