Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2021, 8323Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Meerdel ”

Logo Stein

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Meerdel” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.

Het plan heeft betrekking op de bouw van 15 woningen, de aanleg van een weg en de herinrichting van de openbare ruimte ter plaatse.

Periode van ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0002

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging is het voor een ieder mogelijk om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Stein, postbus 15, 6170 AA, Stein. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht (zie tel. nr. hieronder).

Degenen die hun zienswijze tijdig kenbaar hebben gemaakt worden in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven in de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen, tel. nr. 046-4359233.

Stein, februari 2021

M.F.H. Leurs-Mordang

Burgemeester

J.H.J. Sanders

Secretaris