Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2021, 8225Ruimtelijke plannenKennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan ten behoeve van Burlatstraat 1 t/m 11 oneven

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij Oost’ ten behoeve van het oprichten van 6 aaneen te bouwen woningen op het perceel Burlatstraat 1 t/m 11 oneven nummers te Zuidoostbeemster. Het bestemmingsplan laat maximaal 5 aaneen te bouwen woningen toe. In de vergadering van 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Beemster een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze aanvraag.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 15 februari 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage.

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Vergunningen per e-mail (vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, via telefoonnummer 0299-452452.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.

Purmerend, 11 februari 2020