Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 11 februari 2021, nr. WJZ/21019065, houdende benoeming van leden van het veterinair beroepscollege

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 8.36, vijfde lid jo. artikel 8.17, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 maart 2021 worden voor een periode van zes jaar tot lid van het veterinair beroepscollege benoemd:

  • a. de heer mr. R.H. Broekhuijsen, te Leiden;

  • b. de heer drs. F. Kahlmann, te Baarn;

  • c. mevrouw mr. J.C.W. Rang, te Amsterdam;

  • d. mevrouw drs. C. de Ruijter-Appelman te Utrecht.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het veterinair beroepscollege.

's-Gravenhage, 11 februari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.C. Goet secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven