Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 8207Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 38 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Schoolstraat 38, Heeswijk-Dinther’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPSchoolstr38HD-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het wijzigen van de gebruiksmogelijkheden van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op dit adres. Verder maakt de landschappelijke inpassing van de bebouwing onderdeel uit van het plan.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 17 februari 2021