Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortStaatscourant 2021, 8176VergunningenOmgevingsvergunning Blokland 8 te Montfoort verleend

Logo Montfoort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 16 februari 2021 gedurende 6 weken de bovengenoemde omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage ligt.

De Omgevingsvergunning ‘Blokland 8, Montfoort’ voorziet in het meewerken aan een planologische afwijking voor het wijzigen van het gebruik van het perceel aan de Blokland 8 te Montfoort, ten behoeve van de realisatie van een notenboomgaard door het aanplanten van bomen en struiken. De initiatiefnemer wil naast de veehouderij een nevenactiviteit van notenteelt realiseren.

Dit besluit is verleend met toepassing van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om af te wijken van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012’.

Beroep

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Montfoort. Tevens is het ruimtelijk plan (NL.IMRO.0335.OVGBlokland8-VG01) digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door:

1. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

3. belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie betreffende het indienen van een beroep of voorlopige voorziening wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

 

Montfoort 15 februari 2021

College van burgemeester en wethouders Gemeente Montfoort