Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2021, 8163VerkeersbesluitenGemeente Vaals borden looproute nabij Randweg

Logo Vaals

21.0000666

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit;

Het betreft verkeersmaatregelen die worden getroffen op een weg in beheer bij de gemeente Vaals.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het fietspad langs de Randweg wordt gebruikt door voetgangers. Als zij tegen de fietsrichting in lopen en dan met name in de bochten worden deze voetgangers te laat opgemerkt door de aankomende fietsers (bergaf). De fietsers kunnen moeilijk uitwijken door de fysieke afscheiding tussen weg en fietspad, waardoor verkeersonveilige situaties (kunnen) ontstaan.

Vereiste van het besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering:

Voetgangers maken gebruik van het fietspad naast de Randweg in de tegenrichting. Zij komen vanaf de Maastrichterlaan uit de richting van het centrum en lopen richting bungalowpark Landal Hoog Vaals.

Er is behoefte aan een alternatieve looproute, die tevens rekening houdt met de toekomstige nieuwe bestemming van het voormalige politiebureau en begaanbaar is voor mindervaliden.

Figuur 3 illustreert de alternatieve looproute tussen de appartementencomplexen door. Deze route is ook goed bereikbaar voor minder mobiele mensen of mensen met buggy. De route sluit direct aan op de bestaande bushalte. Doormiddel van bebording kunnen voetgangers eenvoudig en gebruiksvriendelijk naar de juiste looproute verwezen worden. Hierdoor verkleint de kans dat het fietspad langs de Randweg gebruikt zal worden als voetpad. Het paadje zal voor de duidelijkheid aangewezen worden als voetpad. De status van het huidige paadje dat richting het bruggetje over de Randweg leidt, is momenteel niet aangeduid. Vóór de aanleg van het fietspad langs de Randweg was het pad aangewezen als voetpad.

Het verkeersbord voetpad zal hier teruggeplaatst worden.

Voor de voetgangers die van en naar het bungalowpark wandelen zal er bij de uitgang van het park naast het bord G7 wordt voorzien in een bordje met de aanwijzing van de looproute naar het centrum.

Het bord C16 verbod voetgangers zal ter plaatse van de kruising herhaald worden (richting noorden).

In de zuidelijke richting is er geen probleem omdat het voetpad is aangegeven met een verkeersbord

Verder richting zuiden bevindt zich nog een oversteekplaats. Om te voorkomen dat voetgangers vanuit de wijk gebruik maken van het fietspad (ook hier in bocht gelegen) zullen bij de oversteekplaats twee waarschuwingsborden C16 geplaatst worden. Dit bord waarschuwt de voetgangers om niet het fietspad te gebruiken en over te steken.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.

Figuren en afbeeldingen kunnen, bij het ontbreken ervan, opgevraagd worden bij de Gemeente Vaals.

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUIT

Gelet op artikel 2 WVW 1994, lid 1a het verzekeren van de veiligheid op de weg en lid 1b het beschermen van weggebruikers en passagiers, tot het instellen van aanvullende bebording ter hoogte van Randweg en Maastrichterlaan conform bijgevoegde kaart door middel van het plaatsen van

5x borden C16 langs de Randweg

1x bord G7 langs de Randweg

1x bord G7 op de Maastrichterlaan

zoals bedoeld als in bijlage 1 van het RVV 1990.

De volgende aanvullende bebording te plaatsen:

Aanwijzingsbord looproute naar het centrum (bij ingang bungalowpark)

Waarschuwingsbord bij oversteekplaats

De bebording te plaatsen zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond, die onlosmakelijk deel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

 

Vaals, 02 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Namens deze,

Mr. drs. J.M.H.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wat te doen indien u het niet eens bent met deze beslissing.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de gronden van het bezwaar.