Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2021, 7728VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Hemelrijk 28 te Welsum (rectificatie situatieschets)

Logo Olst-Wijhe

Overwegende:

dat op 20 januari 2021 onder publicatienummer 2528 het verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Hemelrijk 28 te Welsum is gepubliceerd in de Staatscourant;

dat per abuis bij de publicatie een verkeerde situatieschets is toegevoegd;

dat met voorliggende rectificatie de juiste situatieschets is toegevoegd.

Situatieschets:

Aldus vastgesteld te Olst – Wijhe

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst – Wijhe,

M. Blind

Wethouder

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belt u ons dan eerst. Wij nemen dan samen met u het besluit door en kunnen zo nodig een fout herstellen.

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Olst – Wijhe, Postbus 23, 8130 AA te Wijhe. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een

voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.