Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 7613VergunningenGemeente Gulpen-Wittem - omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Schweibergerweg 80 te Mechelen

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (projectafwijkingsbesluit):

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een bijgebouw t.b.v. opslag, schuilgelegenheid en stalling landbouwmaterieel en het geven van cursussen en workshops op de locatie Schweibergerweg 80 in Mechelen.

De omgevingsvergunning ‘Schweibergerweg 80 te Mechelen’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 februari t/m 27 maart 2021 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (onderwerpen / omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit/ontwerp omgevingsvergunning).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729. OVschweibergerw80-VG01)

   

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

1.tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

2.aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

 

Het beroepschrift moet worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres, een omschrijving van deze brief (of een kopie) en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl.