Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020

Februari 2021

Inhoud

Inhoud

1

Vooraf

2

1.

Inleiding

3

1.1

Algemeen

3

1.2

Impact van het SARS-CoV-2 virus

3

1.3

Inwerkingtreding

4

2.

Werkzaamheden en producten accountantscontrole

4

2.1

Algemeen

4

2.1.1

Opdracht accountant

4

2.1.2

Werkzaamheden accountant

5

2.2

Inzet interne accountant

5

2.3

Eindproducten

5

2.3.1

Controleverklaring

5

2.3.2

Accountantsverslag

6

2.3.3

Rapport van feitelijke bevindingen

6

2.4

Review

6

3.

Uitgangspunten voor het accountantsonderzoek

6

3.1

Verantwoording

6

3.2

Het begrippenkader

6

3.2.1

Objecten van onderzoek

6

3.2.1.1

Financieel Verslag

6

3.2.1.2

Uitvoeringsverslag

7

3.2.2

Rechtmatigheid

7

3.2.2.1

Financiële rechtmatigheid

7

3.2.2.2

Procedurele rechtmatigheid

7

3.2.3

Verantwoordelijkheid

7

3.2.3.1

Directe verantwoordelijkheid

7

3.2.3.2

Gebruikersverantwoordelijkheid

7

3.2.4

Wet- en- regelgeving

8

3.2.5

Fouten

8

3.2.6

Onzekerheden

8

3.2.7

Verantwoording van niet gecorrigeerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden

8

3.2.8

Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden voorgaand verslagjaar

9

3.3

Betrouwbaarheid en materialiteit

9

3.3.1

Goedkeuringstoleranties

9

3.3.2

Steekproeven

10

3.3.3

Het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden in het accountantsverslag

10

3.3.3.1

Format overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden

10

4.

Onderzoek naar de financiële rechtmatigheid

11

4.1

Juiste en volledige afhandeling declaraties Zorg in Natura en pgb

11

4.2

Het toerekenen van beheerskosten

12

4.2.1

Beheerskostenbudget

12

4.2.2

Rechtmatige beheerskosten

12

4.2.3

Budgetresultaat

13

4.2.4

Wettelijke reserve

13

4.2.5

Maximale stand wettelijke reserve en negatieve reserve

13

4.2.6

Rendement wettelijke reserve

13

4.3

Buitenlandzorg

13

5.

Onderzoek van de prestatie-indicatoren

13

6.

Verklaring en rapportages

14

6.1

Controleverklaring

14

6.2

Accountantsverslag

14

6.3

Rapport van feitelijke bevindingen

14

Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz

16

Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ

18

Bijlage 3: Specifieke punten controleverklaring

20

Bijlage 4: Specifieke punten rapport van feitelijke bevindingen

21

Vooraf

De uitvoering van de Wlz vindt plaats door Wlz-uitvoerders, die door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden aangewezen. Daarnaast worden zorgkantoren en zorgkantoorregio’s aangewezen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. De overige Wlz-taken vallen, uitgaande van de wet, onder de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder.

Wlz-uitvoerders zijn op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om jaarlijks een uitvoeringsverslag (artikel 4.3.2 Wlz) en een financieel verslag (artikel 4.3.1 Wlz) op te stellen. De NZa heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder1 (verder de ‘Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag’ genoemd).

In de beleidsregel ‘Normenkader Wlz-uitvoerder’2 ligt vast hoe de NZa invulling geeft aan haar taak om toezicht te houden op de Wlz en van welke normen zij bij haar toezicht uitoefening uitgaat.3 De opgenomen normen in deze beleidsregel drukken uit wat de NZa verwacht van de Wlz-uitvoerders.

In dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders stelt de NZa regels voor de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag op grond van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het protocol heeft betrekking op de Wlz en voor bepaalde onderdelen heeft dit protocol ook betrekking op de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over eerdere jaren.4

Om de uitvoering en verantwoording te verduidelijken en de administratieve lasten te beperken, hebben VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (namens de Wlz-uitvoerders) een convenant afgesloten. Dit protocol volgt de afspraken en uitgangspunten zoals vastgelegd in dit convenant.

Nederlandse Zorgautoriteit, K. Raaijmakers directeur Toezicht en Handhaving

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Verantwoordingsdocumenten

De NZa heeft voorschriften voor de inrichting van het uitvoeringsverslag en het financieel verslag nader uitgewerkt in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag. De regeling bevat onder andere voorschriften over hoe Wlz-uitvoerders zich moeten verantwoorden in het uitvoeringsverslag en het financieel verslag.

Op grond van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de controle door de Wlz-uitvoerders, de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag. De regels voor het accountantsonderzoek en de inhoud en inrichting van het accountantsverslag heeft de NZa vastgelegd in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders.

Dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders geeft richtlijnen voor het door de accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Ook stelt hij een accountantsverslag en een rapport van feitelijke bevindingen op.

De Wlz-uitvoerder moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 1 juli van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan de NZa. De aanlevering van de verantwoordingsdocumenten vindt enkel digitaal plaats aan de NZa. Hiervoor kan de Wlz-uitvoerder gebruik maken van het NZa-uitwisselportaal.

Toezicht

De NZa maakt bij haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder en van de controleverklaring, het accountantsverslag en het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant.

Daarbij beoordeelt de NZa de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden, in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder, en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een oordeel over:

 • de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en;

 • over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven.

Jaarlijks brengt de NZa vóór 1 december volgend op het verslaggevingsjaar van de Wlz-uitvoerder (t+1) een samenvattend rapport uit over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.5

1.2 Impact van het SARS-CoV-2 virus

Binnen de Wlz zijn verschillende afspraken gemaakt over de financiering van de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus. De financiering richt zich op het vergoeden van doorlopende kosten van zorgaanbieders. Ook kan een deel van de zorgaanbieders aanspraak maken op vergoeding van extra kosten. De afspraken verschillen sterk tussen verschillende leveringsvormen (zorg in natura en pgb), en ook tussen verschillende zorgaanbieders. Zo gelden voor leveranciers van hulpmiddelen andere uitgangspunten dan voor mondzorgaanbieders.

De afspraken zijn voor een deel opgenomen in beleidsregels, en deels in brieven. De beleidsregels en brieven zijn opgenomen als onderdeel van het normenkader van de accountant, in bijlage 1 van dit protocol.

Voor de controles en die de Wlz-uitvoerders uitvoeren en de wijze waarop zij zich verantwoorden over de kosten die samenhangen met de kosten voor het SARS-CoV-2 virus zijn deze beleidsregels en brieven leidend. De accountant van de Wlz-uitvoerders controleert overeenkomstig het normenkader, waar deze beleidsregels en brieven onderdeel van uitmaken. De accountant betrekt in zijn controle de opzet en het bestaan van de processen die samenhangen met de kosten voor het SARS-CoV-2 virus. De accountant geeft geen inhoudelijk oordeel over de werking van deze processen, behalve wanneer hij dit nodig acht voor zijn controle.

De accountant betrekt aanvullende wet- en regelgeving, nadere brieven, beleidsregels of specifieke afspraken/handreikingen, die na vaststelling van dit protocol tot stand komen en met terugwerkende kracht toezien op verantwoordingsjaar 2020, in zijn controle.

1.3 Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2. Werkzaamheden en producten accountantscontrole

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de werkzaamheden en de producten die de Wlz-uitvoerder en diens accountant moeten overeenkomen om te voldoen aan de vereisten van de NZa.

2.1 Algemeen

2.1.1 Opdracht accountant

De Wlz-uitvoerder geeft een accountant opdracht om een tweetal afzonderlijke onderzoeken uit te voeren. Bij deze opdracht vormen de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag en dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders het uitgangspunt.

Bij het volgende onderzoek verwacht de NZa zekerheid die voldoet aan de Nederlandse controlestandaarden, in het bijzonder Standaard NV COS 800 (assurance-opdracht):

 • 1. Een onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en naar de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.6 7

  Bij het overige onderzoek ontvangt de NZa de onderzoeksbevindingen van de accountant (Stanaard NV COS 4400N):

 • 2. Een onderzoek naar de criteria die weergegeven zijn ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren in bijlage 2 ‘Prestatie-indicatoren Wlz’ van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag.

In de hierna opgenomen tabel is de relatie tussen de onderzoeksgebieden, de verantwoordingsdocumenten, de standaarden in Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) en accountantsproducten opgenomen.

Tabel 1. Relatie tussen onderzoeksgebieden, verantwoordingsdocumenten, Standaarden HRA en accountantsproducten

Deelgebieden van onderzoek

Verantwoordings-documenten

Standaarden in HRA

Product1

De getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ2 3

Financieel verslag & Uitvoeringsverslag

Standaard 800 (assurance)

Controleverklaring & accountantsverslag

De toepassing van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren

Uitvoeringsverslag

Standaard 4400N (non-assurance)

Rapport van feitelijke bevindingen

Bron: NZa

X Noot
1

De Wlz-uitvoerders moeten vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar producten aanleveren bij de NZa.

X Noot
2

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

X Noot
3

De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

In bijlage 3 en 4 is een opsomming gegeven van minimale en specifieke punten die in de producten opgenomen dienen te worden.

2.1.2 Werkzaamheden accountant

De Wlz-uitvoerder en de accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlewerkzaamheden van de Wlz-uitvoerder.

De accountant hanteert de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij Assurance opdrachten (VIO) en de relevante Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS). Daarnaast hanteert de accountant dit protocol als kader voor zijn werkzaamheden.

2.2 Inzet interne accountant

De interne accountant van een Wlz-uitvoerder kan onder de hierondergenoemde randvoorwaarden het accountantsproduct afgeven bij het onderzoek naar de toepassing van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren in plaats van de externe accountant. Het gaat hier om een onderzoek in het kader van NV COS 4400N (non-assurance).

Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:8

 • 1. De onafhankelijke positie van de interne accountant binnen de organisatie moet zijn geborgd. De interne accountantsdienst moet direct onder de hoogste leiding van de Wlz-uitvoerder (of op een onafhankelijke positie in een concern) zijn geplaatst. Daarnaast zijn er binnen de Wlz-uitvoerder schriftelijke afspraken gemaakt dat de interne accountant rechtstreeks toegang heeft tot bestuurlijke en toezichthoudende organen van de Wlz-uitvoerder.

 • 2. De werkzaamheden moeten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een interne accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen.

 • 3. De afgifte van het accountantsproduct moet plaatsvinden door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4. Als een Wlz-uitvoerder gebruik wil maken van deze mogelijkheid, moet dit vier maanden vóór de uiterste aanleverdatum van het betreffende onderzoek worden gemeld bij de NZa. Een Wlz-uitvoerder die voor de eerste maal gebruikmaakt van de mogelijkheid, moet bij de melding een document opstellen en aanleveren aan de NZa waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden.

2.3 Eindproducten

2.3.1 Controleverklaring

Het onderzoek van het financieel verslag en het uitvoeringsverslag leidt tot een gecombineerde controleverklaring van de accountant over de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid van het financieel verslag van de Wlz-uitvoerder. In deze controleverklaring geeft de accountant aan:

 • Of het financieel verslag een getrouw beeld9 geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december jaar t en van het resultaat over jaar t.

 • Of de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.10 Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2.

 • Of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

 • Of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

2.3.2 Accountantsverslag

In het tezamen met de controleverklaring afgegeven accountantsverslag brengt de accountant verslag uit over zijn controle van de getrouwheid van het financieel verslag en van de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.

2.3.3 Rapport van feitelijke bevindingen

In het rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de accountant zijn onderzoeksbevindingen over:

 • De toepassing van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren uit bijlage 2 van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

2.4 Review

De NZa kan zonder verdere tussenkomst van de Wlz-uitvoerder contact opnemen met de accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

De NZa kan de accountant hierbij verzoeken11 om stukken uit het accountantsdossier aan te leveren, de gevraagde stukken (laten) kopiëren voor haar dossiervorming en een review verrichten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Daarnaast kan de NZa:

 • rapporteren over stukken uit het accountantsverslag;12

 • over uitkomsten van haar review rapporteren in een reviewmemorandum.13

3. Uitgangspunten voor het accountantsonderzoek

3.1 Verantwoording

Om meer duidelijkheid te krijgen over de Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur heeft ZN namens de Wlz-uitvoerders met het Ministerie van VWS een convenant afgesloten. De belangrijkste afspraak daarin is dat het uitgangspunt dat de Wlz wordt uitgevoerd voor de verzekerden van de Wlz-uitvoerder, wordt vervangen door het uitgangspunt dat de Wlz regionaal wordt uitgevoerd. In het convenant is vastgelegd dat de Wlz-uitvoerder zich verantwoordt over de totale financiële middelen van al zijn taken. Verder is hierin een nadere toelichting gegeven over hoe de zorgkosten, beheerskosten en de wettelijke reserve Wlz verantwoord moeten worden in het financieel verslag.

3.2 Het begrippenkader

3.2.1 Objecten van onderzoek

3.2.1.1 Financieel Verslag

Een Wlz-uitvoerder zendt vóór 1 juli aan de NZa een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (artikel 4.3.1 Wlz).

Het financieel verslag bestaat uit een algemene toelichting, een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide. Hierin verantwoordt de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die rechtstreeks via de Wlz-uitvoerder lopen als de geldstromen die via andere rechtspersonen gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het normenkader voor deze verantwoording is de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag. Zoals opgenomen in de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag hanteert de Wlz-uitvoerder in het financieel verslag en in de bestuurdersverklaring de term onrechtmatigheid wanneer vaststaat dat een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving, namelijk van hetgeen bij of krachtens de Wlz en/of de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en/of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is geregeld. Vanuit vaktechnisch perspectief hanteert dit protocol hiervoor de term rechtmatigheidsfout.

3.2.1.2 Uitvoeringsverslag

In artikel 4.3.2 Wlz is opgenomen dat de Wlz-uitvoerder vóór 1 juli aan de NZa:

 • rapporteert over de uitvoering van deze wet in het voorafgaande kalenderjaar, en;

 • een overzicht geeft van zijn voornemens met betrekking tot de uitvoering van deze wet in het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar.

De eisen voor het uitvoeringsverslag zijn opgenomen in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag.

3.2.2 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen: in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces (of de uitkomsten daarvan) voldoet wel of niet aan de geldende wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. De begripsbepaling van rechtmatigheid is opgenomen in artikel 1 van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

3.2.2.1 Financiële rechtmatigheid

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie een directe relate met de vraag of middelen rechtmatig zijn besteed. De (financieel) rechtmatige uitvoering kan worden gekoppeld aan de geldstromen die het gevolg zijn van het voldoen aan de wettelijke taken zoals omschreven in de Wlz. Als de wettelijke taken niet rechtmatig14 worden uitgevoerd, leidt dit tot financiele onrechtmatigheden. De controleverklaring bij de financiële verantwoording is gericht op financiële rechtmatigheid.

3.2.2.2 Procedurele rechtmatigheid

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie, waardoor er geen directe koppeling is met een geldstroom. De procedurele rechtmatigheid valt buiten de reikwijdte van de controle van de financiële verantwoording.

3.2.3 Verantwoordelijkheid

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over de doelen en taken waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem ligt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het convenant.

3.2.3.1 Directe verantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor de volledigheid, de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de betrouwbaarheid van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.

3.2.3.2 Gebruikersverantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een proces en is hij verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de juistheid en volledigheid van de gegevens die derden daartoe aanleveren.

Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Indien deze gegevens onvolledig of onbetrouwbaar mochten zijn, hoeft de Wlz-uitvoerder hierop zelf geen aanvullende controles uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de SVB, het CAK of de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekken.

Het kan voorkomen dat de gegevens een bandbreedte bevatten. Als dit het geval is gaat de Wlz-uitvoerder uit van de meest waarschijnlijke uitkomst. De Wlz-uitvoerder neemt geen onzekerheid op voor het verschil tussen de meest waarschijnlijke uitkomst en het maximum van de banbreedte.

3.2.4 Wet- en- regelgeving

De accountant15 hanteert de begripsomschrijvingen uit de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag als uitgangspunt voor het financiële rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert. Bijlage 1. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz’ en Bijlage 2. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ’ geven een limitatieve opsomming van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant.

3.2.5 Fouten

In zijn algemeenheid moet de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde fouten corrigeren in het financieel verslag. Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de Wlz-uitvoerder fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Van een fout (afwijking) in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een (gedeelte van) een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving.

Rechtmatigheidsfouten worden in absolute zin opgevat, saldering van rechtmatigheidsfouten is daarom niet toegestaan.

Voor de verantwoordingen geldt dat de rechtmatigheidsfouten die de Wlz-uitvoerder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, hij deze in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden opneemt en hij deze vermeldt in de bestuursverklaring met vermelding van de verhindering om niet te kunnen corrigeren.

3.2.6 Onzekerheden

In deze paragraaf wordt aangegeven wanneer er voor de Wlz-uitvoerder sprake is van onzekerheden en wat deze met onzekerheden moet doen. In paragraaf 3.3.1 is opgenomen hoe de accountant tot een onzekerheid komt en wat de accountant met onzekerheden moet doen.

Wlz-uitvoerders moeten onzekerheden in het verslag kwantificeren.

Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle onzekerheden moet onderzoeken, oplossen en corrigeren.

Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als onvoldoende (controle-) c.q. ongeschikte informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als rechtmatig of goed of fout aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de (on)rechtmatigheid van de post.

Onzekerheden die naar aanleiding van de door de Wlz-uitvoerder uit te voeren onderzoeken die nog niet zijn gepland, gestart of afgerond en mogelijk consequenties hebben voor (een gedeelte van) financiële stromen, worden opgenomen in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden.

3.2.7 Verantwoording van niet gecorrigeerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden

Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde rechtmatigheidsfouten corrigeert in de verantwoording. Wlz-uitvoerders moeten rechtmatigheidsfouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid toelichten in de bestuursverklaring bij het financieel verslag met het bijbehorende overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden.

Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld licht de Wlz-uitvoerder toe in de bestuursverklaring bij het financieel verslag met het bijbehorende overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden.

De Wlz-uitvoerder geeft in de bestuurdersverklaring bij het financieel verslag de verbeteracties aan die hij denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde (structurele) rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

3.2.8 Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden voorgaand verslagjaar

De NZa verwacht dat de Wlz-uitvoerder rechtmatigheidsfouten en onzekerheden zelf uitzoekt en indien nodig corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. De NZa verwacht van de accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of de Wlz-uitvoerder geconstateerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden heeft uitgezocht en indien nodig heeft gecorrigeerd. Indien deze rechtmatigheidsfouten en onzekerheden niet nader zijn uitgezocht of, indien nodig, gecorrigeerd zijn, worden deze (wederom) opgenomen in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden. Wanneer geen correctie heeft plaatsgevonden moet de Wlz-uitvoerder dit duidelijk motiveren. De accountant rapporteert over de opvolging van rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in zijn accountantsverslag en geeft (indien van toepassing) een bevestiging van correcte en volledige afhandeling.

3.3 Betrouwbaarheid en materialiteit

3.3.1 Goedkeuringstoleranties

Bij zijn oordeelsvorming over de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ, streeft de accountant naar een hoge mate van zekerheid. De financiële rechtmatigheid is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat het financieel verslag geen grotere rechtmatigheidsfout of onzekerheid in de controle bevat dan de hieronder genoemde goedkeuringstoleranties.

Tabel 2. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Rechtmatigheidsfouten Wlz

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

> 3%

Rechtmatigheidsfouten AWBZ

≤ 2,5%

> 2,5%

≤ 3%

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: NZa

Bovenstaande tabel moet in relatie worden gezien met de specifieke goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in de tabellen 3 en 4.

Indien de accountant zowel fouten in de verantwoording als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

De materialiteit is van toepassing op het oordeel over de rechtmatigheid, tenzij sprake is van een specifieke materialiteit. In het protocol wordt geen materialiteit voorgeschreven voor het oordeel over de getrouwheid.

De accountant voert zelfstandig onderzoek uit naar de rechtmatigheid. Dit houdt in dat wanneer de accountant niet vast kan stellen of posten of delen van posten rechtmatig zijn, hij deze opneemt als onzekerheid in zijn controle. Indien de Wlz-uitvoerder posten of delen van posten aanmerkt als onzeker, dient de accountant zelfstandig vast te stellen of dit een onzekerheid in zijn controle betreft. Het totaal aan onzekerheden in de controle hoeft niet overeen te komen met de onzekerheden in de verantwoording zoals gerapporteerd door de Wlz-uitvoerder in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden in zijn bestuursverslag.

In aanvulling op deze algemene toleranties bestaan specifieke toleranties, gericht op de schaden en beheerskosten Wlz, op de schaden en beheerskosten AWBZ.

Voor de AWBZ geldt een hogere materialiteit dan voor de Wlz.

Indien in het controleprotocol nacalculatie 2020 Wlz-zorgaanbieders een afwijkende grondslag voor de materialiteitsbepaling voor de kosten voor het SARS-COV-2 virus op wordt genomen, geldt deze afwijkende materialiteit eveneens voor de controle van de financiële verantwoording van de Wlz-uitvoerder.

Tabel 3. Specifieke goedkeuringstoleranties/materialiteit Wlz1

Controledeelgebied

Materialiteit

Schaden Wlz – uitgaven

1% van de totale schaden Wlz

Schaden Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten Wlz – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten Wlz

Bedrijfsopbrengsten Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten Wlz

1% van de totale beheerskosten Wlz

Bron: NZa

X Noot
1

Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is, wordt hier in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders specifiek naar verwezen.

Tabel 4. Specifieke goedkeuringstoleranties/materialiteit AWBZ1

Controledeelgebied

Materialiteit

Schaden AWBZ – uitgaven

2,5% van de totale schaden AWBZ (2014)

Schaden AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – ontvangsten

2,5% van de totale bedrijfsopbrengsten AWBZ (2014)

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten AWBZ

2,5% van de totale beheerskosten AWBZ (2014)

Bron: NZa

X Noot
1

Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders specifiek naar verwezen.

Als omvangsbasis voor de controle van de AWBZ hanteert de accountant het bedrag van de AWBZ schaden in het financieel verslag. Als omvangsbasis voor het oordeel over de AWBZ (en de foutenevaluatie) hanteert de accountant het bedrag zoals gerapporteerd in het financieel verslag van de Concessiehouder 2014.

3.3.2 Steekproeven

Bij het evalueren van de uitkomst van steekproeven dient de externe accountant ten aanzien van zijn oordeel over de rechtmatigheid als volgt te handelen.

De accountant neemt bij de evaluatie van de fouten de verwachte of geprojecteerde foutfractie mee die voortkomt uit de uitgevoerde steekproef.

De accountant neemt bij de evaluatie van de onzekerheden, de onnauwkeurigheid in de steekproefuitkomst (verschil tussen de verwachte of geprojecteerde foutfractie en de maximale fout) mee die voortkomt uit de uitgevoerde steekproef.

De accountant en de Wlz-uitvoerder verantwoorden de fouten die voortkomen uit de steekproeven in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden.

De onzekerheden die voortkomen uit de steekproef verantwoordt de accountant in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden op de regel “onzekerheden in de controle als gevolg van extrapolatie”.

3.3.3 Het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden in het accountantsverslag

De accountant neemt in het accountantsverslag een overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden op, waarin alle rechtmatigheidsfouten en onzekerheden die geconstateerd zijn tijdens zijn controle en die ten tijde van het indienen van het financieel verslag niet zijn gecorrigeerd worden opgenomen. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de accountant rechtmatigheidsfouten en onzekerheden kwantificeert.

De accountant neemt bij het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden een toelichting op over de oorzaak van de rechtmatigheidsfouten en onzekerheden. Hierbij moet aangegeven worden of deze rechtmatigheidsfouten en onzekerheden betrekking hebben op de Wlz of de AWBZ.

Dit geldt ook voor rechtmatigheidsfouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld.

3.3.3.1 Format overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden

Geconstateerde rechtmatigheidsfouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden worden vermeld. Hiervoor maakt de accountant gebruik van Tabel 5. Overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden (in € 1.000). In het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden wordt per regel een duiding gegeven van de aard van de rechtmatigheidsfout of onzekerheid. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de jaartallen van ontstaan en de jaartallen van rapportering.

Tabel 5. Overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden (in € 1.000)
 

Jaar van ontstaan1

Jaar gerapporteerd2

AWBZ of Wlz

Bedrag (€)

Onrechtmatigheden in het financieel verslag

       

[omschrijving]

201x

201x

 

000

Totaal onrechtmatigheden

     

000

         

Onzekerheden in het financieel verslag

       

[omschrijving]

201x

201x

 

000

Onzekerheden in de controle als gevolg van extrapolatie

       

[omschrijving]

201x

201x

 

000

Totaal onzekerheden

     

000

         

Totaal onrechtmatigheden en onzekerheden

     

000

Bron: NZa

X Noot
1

Jaar van ontstaan zoals gedefinieerd in artikel 5.8.2 van de regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag

X Noot
2

Jaar gerapporteerd zoals gedefinieerd in artikel 5.8.3 van de regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag

4. Onderzoek naar de financiële rechtmatigheid

De Wlz-uitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke taken van de Wlz, met uitzondering van de taken die aan het zorgkantoor zijn toebedeeld. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het pgb. Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden.

De accountant geeft een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid van het financieel verslag en naar de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. De accountant kan voor de controle van de rechtmatigheid steunen op de werkzaamheden die hij ten behoeve van de controle van de getrouwheid heeft uitgevoerd.

In dit hoofdstuk wordt niet verder ingegaan op de te verrichten werkzaamheden in het kader van het getrouwe beeld van het financieel verslag. Hiervoor verwijzen wij naar de geldende beroepsregels.

De hieronder genoemde verdere toelichting heeft betrekking op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ.

De accountant rapporteert zijn bevindingen in het accountantsverslag en – voor zover relevant bij zijn oordeelsvorming – in de bij het financieel verslag behorende controleverklaring.

4.1 Juiste en volledige afhandeling declaraties Zorg in Natura en pgb16

De accountant stelt vast dat de declaraties juist, volledig en rechtmatig zijn verantwoord door de Wlz-uitvoerder, conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder hiertoe beschikt over een cliëntvolgende administratie, waarin een verband kan worden gelegd tussen de geldige indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden, de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen aan zorgaanbieders die deze zorg geleverd hebben.

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder formele en materiële controles uitvoert met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ).

De normenkaders op het gebied van formele controle, materiële controles en fraudeonderzoek door de Wlz-uitvoerder zijn opgenomen in de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders. Deze regeling stelt voorwaarden en voorschriften voor de uitvoering van administratie en controle door Wlz-uitvoerders, om de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz te bevorderen.

In deze regeling zijn de te hanteren betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentage vermeld zoals deze door de Wlz-uitvoerder gehanteerd dienen te worden.

De accountant hanteert de Leidraad inspanningsverplichting contra-indicaties ten aanzien van rechtmatige betalingen zorgkantoren inzake pgb-Wlz als normenkader bij zijn controle. Eventuele aanvullingen, aanpassingen of addenda die toezien op de verantwoording over 2020 neemt de accountant mee in zijn controle, voor zover de NZa deze onderschreven heeft.

De accountant is niet verplicht om zijn oordeel over de materiële controle statistisch te onderbouwen. Een kwalitatieve, in het dossier vastgelegde onderbouwing ervan is ook mogelijk.

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder de van de zorgaanbieders ontvangen nacalculatieformuleren toetst voor wat betreft de geleverde productie, de gehanteerde tarieven en de overige informatie op deze formuleren. Hiertoe beoordeelt hij de administratieve organisatie en interne beheersing rondom het nacalculatieproces. Indien de accountant aanwijzingen krijgt dat de toetsing door de Wlz-uitvoerder gebreken vertoont, of indien de accountant van een zorgaanbieder een andere dan goedkeurende verklaring bij het nacalculatieformulier heeft afgegeven, bepaalt hij het effect hiervan op zijn oordeel over de rechtmatigheid van de schaden Wlz. Dit kan impliceren dat hij de aan de betreffende nacalculatieformulieren verbonden schadelast als onrechtmatig moet aanmerken.

In overeenstemming met het gesloten convenant worden de zorgkosten (voor zorg in natura) in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Van de accountant wordt geen medisch-inhoudelijke toetsing op dossiers verwacht. Dit zou ook in strijd zijn met de bepalingen van de AVG omdat deze bijzondere persoonsgegevens bevatten.

4.2 Het toerekenen van beheerskosten

Op grond van artikel 4.3.1 van de Wlz maakt de Wlz-uitvoerder in zijn financieel verslag onderscheid tussen beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (schades). Op grond van artikel 4.6 van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) mag de Wlz-uitvoerder geen onverantwoorde uitgaven ten laste van het beheerskostenbudget brengen, tenzij de NZa anders besluit.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder aan onderstaande punten heeft voldaan.

4.2.1 Beheerskostenbudget

De Wlz-uitvoerders ontvangen op basis van door Zorginstituut Nederland vastgestelde rekenregels (Besluit Wfsv, artikelen 4.4 en 4.5) een beheerskostenbudget.

De accountant stelt vast dat het verantwoorde beheerskostenbudget Wlz in het financieel verslag overeenstemmen met de beschikkingen van Zorginstituut Nederland, de herverdeling via de clearinghouse-constructie van ZN en de gemaakte afspraken in het convenant.

De methodiek voor de toerekening van de budget beheerskosten aan de Wlz-uitvoerder voldoet aan de gestelde criteria in de Beleidsregel Normenkader Wlz-uitvoerder.

4.2.2 Rechtmatige beheerskosten

De aan een Wlz-uitvoerder (binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt)

toegerekende beheerskosten zijn rechtmatig als deze in ieder geval juist, volgens een bestendige gedragslijn17 en op basis van consistente verdeelsleutels18 zijn toegerekend aan de Wlz-uitvoerders. De beheerskosten moeten zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wlz en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De Wlz-uitvoerder zet het budget in voor zijn beheerskosten, verband houdende met de uitvoering van de Wlz of de afwikkeling van de AWBZ.

Van de Wlz-uitvoerders en de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders wordt een uitsplitsing verwacht van de beheerskosten AWBZ enerzijds en Wlz anderzijds.

4.2.3 Budgetresultaat

In overeenstemming met het gesloten convenant wordt het budgetresultaat in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

4.2.4 Wettelijke reserve

De wettelijke reserve AWBZ is ex artikel 11.2.4 van de Wlz overgedragen van het voormalige AWBZ-zorgkantoor naar de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder ten behoeve van de uitvoering van de Wlz. In artikel 11.2.4 van de Wlz is geregeld dat de beheerskosten Wlz en de beheerskosten voor de afwikkeling van de AWBZ ten laste van de wettelijke reserve gebracht kunnen worden. Het budgetresultaat voor alle door de Wlz-uitvoerder uitgevoerde taken komt ten laste of ten gunste van de wettelijke reserve.

4.2.5 Maximale stand wettelijke reserve en negatieve reserve

In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat een Wlz-uitvoerder een reserve uitvoering Wlzaanhoudt. De wettelijke reserve uitvoering Wlz ultimo enig jaar van de Wlz-uitvoerder mag maximaal twintig procent van het beheerskostenbudget bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv. Indien Zorginstituut Nederland vaststelt dat de wettelijke reserve het gestelde maximum te boven gaat, dient de Wlz-uitvoerder het door Zorginstituut Nederland vastgestelde bedrag van de overschrijding binnen vier weken in het Fonds langdurige zorg (Flz) te storten. Dit is geregeld in artikel 4.6 van het Besluit Wfsv. De accountant stelt vast dat de hoogte van de wettelijke reserve in het financieel verslag niet boven het gestelde maximum komt.

In het geval de Wlz-uitvoerder ultimo boekjaar over een negatieve wettelijke reserve beschikt, stelt de accountant vast dat de Wlz- uitvoerder maatregelen19 heeft genomen om deze negatieve wettelijke

reserve om te buigen naar een positieve wettelijke reserve.

4.2.6 Rendement wettelijke reserve

De Wlz-uitvoerder moet een redelijk rendement toerekenen over de wettelijke reserve. In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat Zorginstituut Nederland bepaalt welk percentage rente de Wlz-uitvoerder over de reserve geacht wordt te maken.

4.3 Buitenlandzorg

Relevant bij buitenlandzorg zijn:

 • De zorgkosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden.

 • De kosten van Wlz-zorg in het buitenland zonder toepassing van een verordening of verdrag.

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder bij de vergoeding van kosten bij wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland de geldende wet- en regelgeving in acht heeft genomen (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ).

5. Onderzoek van de prestatie-indicatoren

Dit onderzoek heeft betrekking op de naleving van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren uit de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag. Het onderzoek kwalificeert als een Standaard 4400N opdracht. Dit betekent dat de accountant alleen onderzoeksbevindingen rapporteert en geen conclusie of oordeel geeft.

De accountant onderzoekt hoe de criteria die weergegeven zijn in Bijlage 2 ‘Beschrijving resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz’ van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag zijn toegepast.

De accountant stelt vast of de in het uitvoeringsverslag opgenomen resultaatgerichte outcome-indicatoren:

 • 1. aansluiten op de onderliggende registraties van de Wlz-uitvoerders en met documentatie onderbouwd zijn;

 • 2. rekenkundig juist zijn berekend in overeenstemming met de definities genoemd in genoemde Bijlage 2.

Van de accountant wordt uitdrukkelijk geen inhoudelijk oordeel verwacht ten aanzien van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren. Hij geeft de bevindingen van zijn onderzoek naar punt 1 en 2 weer in zijn rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400N.

6. Verklaring en rapportages

6.1 Controleverklaring

De accountant geeft een controleverklaring af bij het financieel verslag. In Bijlage 3: Specifieke punten controleverklaring, is een opsomming gegeven van minimale en specifieke punten die in de controleverklaring opgenomen dienen te worden. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, metoordeelonthouding of afkeurend zijn.

6.2 Accountantsverslag

Naast de controleverklaring legt de accountant in een accountantsverslag zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.20 21

In het accountantsverslag neemt de accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring

  De accountant rapporteert over:

  • bijzonderheden naar aanleiding van de controle van de posten van het financieel verslag;

  • of het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de bijlage ‘Modellen financieel verslag’ behorende bij de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag, betrekking hebbende op het controlejaar.

 • 2. Overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden

  De accountant neemt in het accountantsverslag een overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden over het verslagjaar op.

  Bij het overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden neemt de accountant een toelichting op van de oorzaak van de rechtmatigheidsfouten en onzekerheden.

  De accountant rapporteert over de juiste en volledige opvolging door de Wlz-uitvoerder van rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 3. Andere informatie

  De accountant vermeldt bij de bevindingen van zijn onderzoek of de opgenomen informatie in de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder is vereist.

 • 4. Afwikkeling bevindingen voorgaand jaar NZa

  De accountant vermeldt zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de op- en aanmerkingen van de NZa in haar rapportage over de financiële rechtmatigheid van voorgaand jaar.

6.3 Rapport van feitelijke bevindingen

Het rapport van feitelijke bevindingen betreft de rapportering over de feitelijke onderzoeksbevindingen van de accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 4400N22.

In het rapport van feitelijke bevindingen geeft de accountant zijn onderzoeksbevindingen weer over:

Resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz

De bevindingen uit het onderzoek naar de naleving van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren.

In Bijlage 4: Specifieke punten rapport van feitelijke bevindingen, is een opsomming gegeven van minimale en specifieke punten die in het rapport van feitelijke bevindingen opgenomen dienen te worden.

BIJLAGE 1: LIJST MET CIRCULAIRES EN WET- EN REGELGEVING WLZ

1. Verslaggeving

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wmg, Wlz (m.b.t. voorschriften voor verslaglegging door Wlz-uitvoerders)

www.nza.nl

Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

2. Beheerskosten

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz

Wetten.overheid.nl

Besluit langdurige zorg (m.b.t reserve uitvoering Wlz)

https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/

Aanwijzingen besteedbare middelen beheerskosten {van de betreffende jaren}

3. Schaden Wlz

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

www.nza.nl

Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders

www.nza.nl

Regeling Monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

www.nza.nl

Beleidsregel Budgettair kader Wlz

www.nza.nl

Controleprotocol nacalculatie Wlz-zorgaanbieders

(inclusief de hierin genoemde wet-en regelgeving)

www.nza.nl

Regeling Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en

informatieverstrekking Wlz

www.nza.nl

Normenkader Wlz-uitvoerder

www.nza.nl

Regeling Transparantie Contracteerproces Wlz

www.nza.nl

Beleidsregel controle kwaliteitskader door Wlz-uitvoerders

www.nza.nl

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus

www.nza.nl

Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus

www.nza.nl

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit zorgaanspraken Wlz

Wetten.overheid.nl

Regeling langdurige zorg

Wetten.overheid.nl

Wet gebruik burgerservice-nummer in de zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit aanwijzing zorgkantoren

Jaar/Circulairenummer/Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

2004/70

www. zorginstituutnederland.nl

Bevoorschotting instellingen AWBZ

2005/30

www. zorginstituutnederland.nl

Bijstelling maandelijkse bevoorschotting

2012/01

18 oktober 2012

CCZ/2012109310

www. zorginstituutnederland.nl

Betaling zelfstandige zorgverleners

Brief CVZ CCZ/2011015809

10 maart 2011

Verantwoording en uitbetaling uitleenhulpmiddelen

Brief CVZ CCZ/2011101912

24 oktober 2011

Overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw per 1 januari 2013

Brief CVZ CCZ/2011041236

26 oktober 2011

Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012

Brief CVZ CCZ/2011126753

2 januari 2012

Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren

Brief CCZ/2012118749

23 oktober 2012

Controle op doelmatige zorgverlening; ZZP VV10

Brief Zorginstituut 2014160502

16 december 2014

Bevoorschotting Wlz in 2016

Brief VWS 1744538-210132-LZ

16 september 2020

Compensatie omzetderving voor leveranciers van Wlz-

hulpmiddelen

Brief VWS 1671406-203987-LZ

7 april september 2020

Bevestiging afspraken maatregelen Wlz-pgb i.v.m. corona

Brief VWS 1695256-205605-LZ

8 juni 2020

Extra kosten corona Wlz in relatie tot het pgb-plafond

Brief VWS 208210

17 juli 2020

Oplossing kleinschalige pgb-wooninitiatieven (Wlz) in financiële nood

4. Rentevergoeding Algemeen Fonds

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

5. Buitenland

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wlz, Blz

Wetten.overheid.nl

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wetten.overheid.nl

Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden

Wetten.overheid.nl

Uitvoering van de overgangsregeling 2006 (Zilveren kruis)

6. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

BIJLAGE 2: LIJST MET CIRCULAIRES EN WET- EN REGELGEVING AWBZ

1. Verslaggeving

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wmg, Wlz (m.b.t. voorschriften voor verslaglegging door Wlz-uitvoerders)

www.nza.nl

Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

2. Beheerskosten AWBZ

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten

verbindingskantoren AWBZ

Jaar/Circulairenummer

/Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

Brief 23093246 van 5 december 2004

Voorzieningen beheerskosten (Technische voorziening en solvabiliteit)

3. Schaden AWBZ

Algemeen

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Maximumtarieven vrije beroepsbeoefenaren

Zie NZa-tarieven

Tarieven instellingen

Zie NZa: tariefbeschikkingen en tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2014

Wetten.overheid.nl

Administratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Besluit zorgaanspraken AWBZ

Wetten.overheid.nl

Regeling zorgaanspraken AWBZ

www.nza.nl

Regeling controle en administratie AWBZ-verzekeraars

Wetten.overheid.nl

Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Zorgindicatiebesluit

Wetten.overheid.nl

Wet gebruik burgerservice-nummer in de zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

Jaar/Circulairenummer/Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

2004/70

www. zorginstituutnederland.nl

Bevoorschotting instellingen AWBZ

2005/30

www. zorginstituutnederland.nl

Bijstelling maandelijkse bevoorschotting

11/01

www. zorginstituutnederland.nl

Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012

Brief CVZ CCZ/2011126753

2 januari 2012

Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren

Zorg bijzondere omstandigheden

Jaar/Circulairenummer/

Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

Brief CCZ/2010030213

25 maart 2011

Doorbelasting AWBZ-kosten van personen die tijdelijk in Nederland verblijven

Subsidies

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Regeling subsidies AWBZ

Zorginstituut Nederland

Controleprotocol pgb-AWBZ

4. Baten/Bedrijfsopbrengsten

Eigen bijdragen

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Administratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Bijdragebesluit zorg

Wetten.overheid.nl

Bijdrageregeling zorg

5. Rentevergoeding Algemeen Fonds

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ (onder andere wijziging berekening rentebaten financieringsoverschotten)

6. Wet bescherming persoonsgegevens

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet bescherming persoonsgegevens

7. Buitenland

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wlz, Blz

Wetten.overheid.nl

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wetten.overheid.nl

Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden

Wetten.overheid.nl

Uitvoering van de overgangsregeling 2006 (Zilveren kruis)

BIJLAGE 3: SPECIFIEKE PUNTEN CONTROLEVERKLARING

Dit betreft een rapportage conform NV COS 800 Bijzondere overwegingen – controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden.

Ons oordeel

In de paragraaf ‘Ons oordeel’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Naar ons oordeel:

 • geeft het Financieel verslag een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van [naam Wlz-uitvoerder] per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder;

 • voldoen de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over 2019, in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals limitatief opgesomd in bijlage 1 en 2 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders met kenmerk [...].

De basis voor ons oordeel

In de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders met kenmerk [...] vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het Financieel verslag’.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

In de paragraaf ‘Beperking in gebruik en verspreidingskring’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Het financieel verslag is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel [naam Wlz-uitvoerder] in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Wlz en de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor [naam Wlz-uitvoerder], de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Andere informatie

In de paragraaf ‘Andere informatie’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Naast het Financieel verslag en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

 • het Uitvoeringsverslag;

 • de bestuursverklaringen.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het Financieel verslag.

BIJLAGE 4: SPECIFIEKE PUNTEN RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN

Dit betreft een rapportage conform NV COS 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

In de paragraaf ‘Verantwoordelijkheden’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Voor zover het externe accountants betreft:

Verder hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) in acht genomen. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder 2020 (TH/NR-019).

Werkzaamheden en bevindingen

In paragraaf ‘Werkzaamheden en bevindingen’ dient te worden opgenomen dat in overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden en conform hoofdstuk 5 van dit protocol een onderzoek uitgevoerd is naar de resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz. De accountant vermeldt de bevindingen van zijn onderzoek zoals uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit protocol.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

In de paragraaf ‘Beperking in het gebruik en verspreidingskring’ moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor [naam Wlz-uitvoerder], Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.


X Noot
1

Zie voor de laatste versie https://puc.overheid.nl/nza

X Noot
2

Zie voor de laatste versie https://puc.overheid.nl/nza

X Noot
3

Het ‘Normenkader Wlz-uitvoerder’ is een interpretatie van de NZa en kan als hulpmiddel voor de controle worden gebruikt. Het is geen vervanging van de tekst van de geldende wet- en regelgeving.

X Noot
4

Op basis van hoofdstuk 11. Invoeringsbepalingen en overgangsrecht van de Wlz.

X Noot
5

Voor het CAK is een apart model en protocol van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.nza.nl.

X Noot
6

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor financiële rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

X Noot
7

De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

X Noot
8

De NZa zal het verzoek van de interne accountant niet honoreren als niet aan alle

genoemde randvoorwaarden is voldaan

X Noot
9

Een getrouw beeld houdt in dat de financiële overzichten een getrouwe weergave, in alle van materieel belang zijnde opzichten, dan wel een getrouw beeld geven van de informatie waarvoor is voorzien dat deze door de financiële overzichten wordt gepresenteerd.

X Noot
10

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor financiële rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

X Noot
11

Op basis van artikel 61 Wmg.

X Noot
12

De NZa kan besluiten passages uit de accountantsverslagen te gebruiken voor haar rapportages, indien dit noodzakelijk is voor een juiste en volledige weergave. Indien de NZa hiertoe besluit past zij hierbij hoor- en wederhoor toe.

X Noot
13

De NZa kan over de uitkomsten van de review aan de accountant (als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) rapporteren via een reviewmemorandum. De NZa stelt de accountant in de gelegenheid om op het concept van het reviewmemorandum te reageren en de NZa verwerkt deze reactie in het definitieve memorandum. Op basis van het Samenwerkingsconvenant tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NZa van januari 2014 deelt de NZa de bevindingen over de accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

X Noot
14

De Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder hanteert hiervoor de term ‘onrechtmatigheid’.

X Noot
15

In opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder.

X Noot
16

Eventuele problemen in de uitvoering van het pgb door de SVB kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van de accountantscontrole. De NZa zal hierover nader in overleg treden met de Wlz-uitvoerders en hun accountants.

X Noot
17

Met bestendige gedragslijn wordt de grondregel bedoeld, dat gelijksoortige posten op gelijke wijze worden toegerekend binnen één boekingsperiode, evenals van periode tot periode.

X Noot
18

Met consistente verdeelsleutel wordt bedoeld dat er samenhang is tussen de gehanteerde verdeelsleutels en dat hij niet tegenstrijdig is met voorgaande jaren.

X Noot
19

Maatregelen kunnen allerlei activiteiten betreffen die worden uitgevoerd om de negatieve wettelijke reserve om te buigen.

X Noot
20

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

X Noot
21

De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

X Noot
22

Deze standaard is te raadplegen op www.nba.nl.

Naar boven