Ontwerpbestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 12 februari 2021 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-raadsbesluit, het ontwerpbestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het betreft een bestemmingsplan voor het perceel De Griene Leane 1 in Rijs waar een vrijstaande woning is gesitueerd.

 

Doel

 

De vrijstaande woning aan De Griene Leane is gelegen binnen de geldende beheersverordening ‘Buitengebied Zuid West 2017’, vastgesteld op 26 september 2017. Op dit moment zijn de gronden binnen het plangebied voorzien van de bestemming ‘Bosgebied’. Omdat een woning niet is toegestaan binnen deze bestemming, is zowel de bebouwing als het gebruik in strijd met deze beheersverordening. Omdat is vast komen te staan dat de woning legaal is opgericht maar nooit goed in bestemd is geworden, wordt dat met dit bestemmingsplan alsnog gedaan en krijgt het een woonbestemming.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPDeGrieneLeane1-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

ontwerpbestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1

waarom u een zienswijze indient

de datum

uw naam en adres

uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 10 februari 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Naar boven