Vaststelling wijzigingsplan Achterdijk 58 Werkhoven.

Logo Bunnik

Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat zij op 26 januari 2021 het wijzigingsplan ‘Achterdijk 58 Werkhoven’ ongewijzigd hebben vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0312.wzWHVachterdijk58-va01). Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 11 februari 2021 (tot en met 25 maart 2021) gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Wat houdt dit wijzigingsplan in?

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een woonfunctie binnen een voormalig agrarisch bouwvlak ter plaatse van het perceel Achterdijk 58 te Werkhoven. Het agrarisch bedrijf is beëindigd en van de vroegere bedrijfsgebouwen wordt 350 m² gesloopt. De wijziging zal resulteren in een toename van de ruimtelijk een landschappelijke kwaliteit op deze locatie.

De wijzigingsbevoegdheid, waarop het ontwerpwijzigingsplan is gebaseerd, is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’. Vanaf de inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan vervangt de verbeelding hiervan de verbeelding uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’ voor wat betreft de genoemde gronden.

Hoe kunt u het wijzigingsplan raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0312.wzWHVachterdijk58-va01).

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via http://publiek.tercera-go.nl/officieel/0312/NL.IMRO.0312.wzWHVachterdijk58-va01.

U kunt het plan ook inzien (digitaal en op papier) in het gemeentehuis.

Beroep instellen

Met ingang van 11 februari 2021 kan gedurende zes weken (tot en met 25 maart 2021) beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te hebben gebracht. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op http://www.raadvanstate.nl.

 

Naar boven