Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2021, 6912Overig

Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van een Sea Port of Embarkation (SPOE) op het terrein van Pier 5, 6 en 7, Waalhaven, gemeente Rotterdam, zoals aangewezen en gemarkeerd op de foto in de bijlage, als te bewaken en te beveiligen object, Ministerie van Defensie

1 februari 2021

Nummer: CLAS/280

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 2 van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten en artikel 2 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten;

Besluit:

Artikel 1

Als te bewaken en te beveiligen object wordt aangewezen: de SPOE op het terrein van Pier 5, 6 en 7, Waalhaven, gemeente Rotterdam, zoals aangewezen en gemarkeerd op de foto in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 maart 2021 en vervalt met ingang van 01 mei 2021.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: "Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van een Sea Port of Embarkation (SPOE) op het terrein van Pier 5, 6 en 7, Waalhaven, gemeente Rotterdam, zoals aangewezen en gemarkeerd op de foto in de bijlage, als te bewaken en te beveiligen object".

Artikel 4

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.Eveneens zal het tijdelijk militair object ter plaatse worden aangeduid door middel van waarschuwingsborden en afzettingen teneinde kenbaar te maken dat dit object zo nodig met gebruikmaking van geweld wordt bewaakt.

Artikel 5

Het militair object zal daarnaast op de grondslag van artikel 6, eerste lid, sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming worden bewaakt door middel van cameratoezicht, hetgeen ter plaatse met bebording zal worden aangekondigd.

Utrecht, 1 februari 2021

De Minister van Defensie Voor deze, De Commandant Landstrijdkrachten M.H. Wijnen Luitenant-generaal

TOELICHTING

Ingevolge de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten zijn militairen en burgerbewakers in de rechtmatige uitoefening van de militaire bewakings‑ en beveiligingstaak bevoegd tot gebruik van geweld wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Deze geweldbevoegdheid geldt slechts bij de bewaking en beveiliging van door de Minister van Defensie aangewezen objecten.

In artikel 2, eerste lid, van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten is aan de Commandant Landstrijdkrachten mandaat verleend om, voor zover het hem aangaat, namens de Minister objecten aan te wijzen en deze voor een termijn van ten hoogste 12 weken te bewaken en te beveiligen.

In het onderhavige besluit wordt door de Commandant Landstrijdkrachten de SPOE op het terrein van Pier 5, 6 en 7, Waalhaven, gemeente Rotterdam, zoals aangewezen en gemarkeerd op de foto in de bijlage, aangewezen als te bewaken en te beveiligen object. Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van 01 maart 2021 en vervalt met ingang van 01 mei 2021. De bijlage is op te vragen bij majoor mr. P.M. Ton Janssen, telefoonnummer: 030-2181022.

BIJLAGE

Foto van het tijdelijk militair object behorend bij besluit CLAS/280