Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 6897VergunningenOntwerpbesluit Wet geluidhinder voor het bouwen van een woning - Westeinde 85b te Roelofarendsveen (toekomstige nummeraanduiding)

Logo Kaag en Braassem

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen vanwege het wegverkeer op de A4 (op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh)).

Op basis van de Wgh dient bij een afwijking van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3, Wabo een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

Met de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’, wordt een nieuwe geluidgevoelige bestemming mogelijkheid gemaakt. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de A4 van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek plan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen van donderdag 11 februari 2021 t/m woensdag 24 maart 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage en kunnen tijdens de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl.

Zienswijzen

U kunt tot en met woensdag 24 maart 2021 uw zienswijze indienen. Dat doet u schriftelijk of mondeling binnen zes weken na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken. U stuurt uw zienswijze naar: burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

De Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-4083100 (inhoudelijk)

De gemeente Kaag en Braassem, tel. 071-3327272 (ruimtelijke ordeningsaspecten).