Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2021, 6880Ruimtelijke plannenKennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 247

Logo Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend. Het college heeft op 12 januari 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan “Rijksstraatweg 247” in Hellevoetsluis.

 

NOVA form Vastgoedontwikkelaars is voornemens om aan de Rijksstraatweg 247 te Nieuwenhoorn twintig woningen te realiseren op het voormalig terrein van de Toyota garage. Met de huidige eigenaar van de grond hebben zij een reserveringsovereenkomst gesloten welke 1 april 2021 afloopt. De twintig woningen zullen bestaan uit zeven rijwoningen, tien twee-onder-één-kapwoningen en drie vrijstaande woningen. Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Nieuwenhoorn’ is de bouw van 20 woningen niet mogelijk. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is het voorliggende voorontwerp bestemmingplan opgesteld door Rho-adviseurs. Het plangebied valt deels binnen het BSD en deels daarbuiten. Met de provincie is ambtelijke een traject doorlopen en in principe akkoord bevonden met die verstande dat de groene zone/zoom rondom het plan geborgd blijft. Om de voorgenomen (gefaseerde) ontwikkeling van de manege juridisch planologisch mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf donderdag 28 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code: NL.IMRO.0530.Rijksstraatweg247-VO01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Het plan is ook via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl onder: Inwoners/Meer/Ter inzage te raadplegen.

Gedurende deze termijn is er gelegenheid om formeel uw inspraakreactie in te brengen tegen het bestemmingsplan. Na het verwerken van de inspraak en de reacties van de overleginstanties wordt het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage gelegd, zodat eenieder gelegenheid heeft een zienswijze in te dienen. Daarna volgt de procedure voor de vaststelling van het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Vragen

Heeft u vragen over het plan of over de procedure, dan kunt u contact opnemen met de één van de betrokken projectmedewerkers via het algemene nummer 14 0181 of het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl. Indien er breed behoefte is aan nadere informatie, kan verwogen worden een bijeenkomst te organiseren waarin u over het plan van gedachten kunt wisselen met medewerkers van de gemeente en/of de initiatiefnemer. Indien dit het geval is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Hellevoetsluis, woensdag 27 januari 2021

Burgemeenster en wethouders van gemeente Hellevoetsluis