Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2021, 6782Convenanten

Wijziging van het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren

De partijen bij het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren (Stcrt. 2016, 59145, van 8 november 2016) hebben op grond van artikel 17, tweede lid, van het Convenant besloten het Convenant te verlengen tot en met 31 december 2022.

De verklaringen dienaangaande van de betrokken partijen zijn hieronder weergegeven.

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren

Verklaring tot instemming met verlenging van de looptijd

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (rechtsopvolger van de Minister van Economische Zaken), handelend als bestuursorgaan, namens deze:

Focco Vijselaar

directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

verklaart hierbij in te stemmen met het ongewijzigd verlengen van het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren vanaf het einde van de looptijd zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, tot en met 31 december 2022.

Deze verklaring zal met de verklaringen van de andere convenantpartners aan het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren worden gehecht.

Door het verlengen van de looptijd wordt het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren gewijzigd. Deze wijziging zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 18 december 2020

F. Vijselaar directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren

Verklaring tot instemming met verlenging van de looptijd

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend als bestuursorgaan

C. Kaatee

directeur-generaal Werk

verklaart hierbij in te stemmen met het ongewijzigd verlengen van het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren vanaf het einde van de looptijd zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, tot en met 31 december 2022.

Deze verklaring zal met de verklaringen van de andere convenantpartners aan het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren worden gehecht.

Door het verlengen van de looptijd wordt het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren gewijzigd. Deze wijziging zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 18 december 2020

C. Kaatee directeur-generaal Werk

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren

Verklaring tot instemming met verlenging van de looptijd

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan,

Marcelis Boereboom, de directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap & Emancipatie,

verklaart hierbij in te stemmen met het ongewijzigd verlengen van het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren vanaf het einde van de looptijd zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, tot en met 31 december 2022.

Deze verklaring zal met de verklaringen van de andere convenantpartners aan het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren worden gehecht.

Door het verlengen van de looptijd wordt het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren gewijzigd. Deze wijziging zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 18 december 2020

de directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap & Emancipatie, M. Boereboom

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren

Verklaring tot instemming met verlenging van de looptijd

De Stichting van de Arbeid, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.R. Haket, secretaris, verklaart hierbij in te stemmen met het ongewijzigd verlengen van het Convenant testimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren vanaf het einde van de looptijd zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, tot en met 31 december 2022.

Deze verklaring zal met de verklaringen van de andere convenantpartners, te weten de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en Economische Zaken en Klimaat, aan het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren worden gehecht.

Door het verlengen van de looptijd wordt het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren gewijzigd. Deze wijziging zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 17 december 2020

E.R. Haket, Secretaris Stichting van de Arbeid