Voorontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

Logo De Fryske Marren

(bekendmaking op grond van de Inspraakverordening)

 

Met ingang van 10 februari 2021 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘ Scharsterbrug ‘ voor iedereen ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied omvat in grote lijnen de bestaande kern van Scharsterbrug. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan Scharsterbrug 2008.

 

Doel

Het bestemmingsplan geeft een nieuwe bestemmingsplanregeling voor Scharsterbrug en heeft overwegend een conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande planologische / en of vergunde situatie wordt vastgelegd en dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Rekening is gehouden met recent beleid en regelgeving en de harmonisatie van regels.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Daarnaast is informatie over het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl . Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARSTBRUG-VO01 .

 

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– voorontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug

– waarom u een inspraakreactie indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over de ingekomen reacties en de verdere procedure, zoals het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan met zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.

 

Joure, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Naar boven