Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 6519Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Kerkstraat Oost Zeeland'

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Kerkstraat Oost Zeeland’ en het bijbehorende stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage. Hieronder wordt aangegeven waarover het bestemmingsplan gaat en hoe u kunt reageren.

Waar gaan de plannen over?

De plannen gaan over het gebied dat globaal gelegen is tussen de Kerkstraat, Brouwerspad, Vlasroot en de Kloosterstraat in Zeeland. In het gebied staat de sporthal De Hekel en het Parochiehuis. Voorheen stonden hier de basisscholen Vlasgaard, Wizzert en kinderdagverblijf De Vlieger.

Het bestemmingsplan maakt het nieuwe dorpshuis en sporthal, 70 woningen, parkeerruimte, groene ruimte en routes voor (langzaam) verkeer planologisch juridisch mogelijk. Het stedenbouwkundig plan voorziet in een meer gedetailleerde functionele en ruimtelijke indeling van het plangebied. De precieze invulling van de openbare ruimte is geen onderdeel van het stedenbouwkundig plan. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan geldt als toetsingskader voor het ontwikkelen van de woningen en de buitenruimte. Het is onderdeel van de welstandsnota. We proberen het dorpse ruimtelijke karakter op hedendaagse wijze voort te zetten in een dorpsmilieu. Het ontwerp voor het dorpshuis valt buiten dit beeldkwaliteitsplan. Hiervoor is al een keuze gemaakt voor een ontwerp. Het ontwerp van het dorpshuis speelt in op de dorpse bakstenenarchitectuur welke mede ten grondslag ligt aan dit beeldkwaliteitsplan.

Gewijzigde vaststelling

Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben we aanpassingen doorgevoerd. Daardoor is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Ook zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. In de “Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen” zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en beoordeeld.

Het bestemmingsplan en bijbehorende documenten bekijken

Het vaststellingsbesluit, gewijzigde bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en de “Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen” en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2021 tot en met 22 maart 2021 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U moet hiervoor wel een afspraak te maken met de heer L. Hövels. Zijn contactgegevens staan vermeld onderaan in deze bekendmaking.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.BPzee2020KerkstrO-VG01

De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar via http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Landerd/RO-online/2008/NL.IMRO.1685.bpzee2020KerkstrO-VG01/

Reageren op de vastgestelde bestemmingsplannen

Vanaf 8 februari 2021 tot en met 22 maart 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door belanghebbenden die op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad een zienswijze hebben ingediend. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de gemeenteraad. Tegen die onderdelen van het plan die gewijzigd zijn vastgesteld kan door iedereen beroep worden ingesteld.

Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Degenen die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de voornoemde Afdeling. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer Lars Hövels via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail lars.hovels@landerd.nl.