Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2021, kenmerk 1812515-217098-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband met wijzigingen in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.11, eerste lid, en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e, vervalt, onder verlettering van de onderdelen f tot en met k tot e tot en met j.

2. Onder verlettering van de onderdelen d en e tot f tot en met g en de onderdelen f tot en met k tot i tot en met n worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

 • d. Dominica;

 • e. Grenada;

 • g. Montserrat;

B

Artikel 1a komt te luiden:

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, worden aangewezen alle gebieden buiten Saba met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Anguilla;

 • b. Australië;

 • c. China;

 • d. Dominica;

 • e. Curaçao;

 • f. Grenada;

 • g. IJsland;

 • h. Montserrat;

 • i. Nieuw-Zeeland;

 • j. Rwanda;

 • k. Singapore;

 • l. Sint Kitts and Nevis;

 • m. Sint Maarten;

 • n. Thailand;

 • o. Zuid-Korea.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba waardoor Japan en Aruba nu ook als hoogrisicogebied worden aangewezen. Aanleiding is de verslechterde epidemiologische situatie. Op basis van de stijgende incidentie in Japan is op 28 januari jl. in Europees verband besloten om Japan vanaf dinsdagnacht 2 februari 2021 om 00.01 uur van de veilige landenlijst van de Europese Unie af te halen. Vanwege de kwetsbare epidemiologische situatie op Saba wordt het besluit om Japan als hoogrisicogebied aan te wijzen, overgenomen voor Saba. Vanwege de geografische ligging, het kwetsbare zorgsysteem en mogelijke influx van mutaties van het virus vanuit Aruba naar Saba adviseert het RIVM om Aruba niet langer uit te zonderen van de verplichte negatieve antigeentestuitslag. Daarop aansluitend moeten reizigers vanuit Japan en Aruba een negatieve PCR-testuitslag en antigeentestuitslag overleggen wanneer ze, vanaf de dag dat het onderhavige besluit in werking treedt, naar Saba reizen.

Dominica, Grenada en Montserrat kennen slechts sporadische casuïstiek met covid-19. Het RIVM adviseert daarom positief om deze landen niet langer als hoogrisicogebied te beschouwen en reizigers uit deze landen zonder negatieve testuitslag van een PCR- en antigeentest naar Saba te laten reizen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Naar boven