Kennisgeving vernieuwing beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 11 februari 2021

Gelet op artikel 4 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie is de Stichting Raad voor Accreditatie belast met de uitvoering van de in de EG-verordening nr. 765/2008 aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken waaronder het op aanvragen om accreditatie nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van accreditatie in verband met de uitvoering van verdragen of internationale afspraken.

Hierbij geeft de Stichting Raad voor Accreditatie kennis van het feit dat met het oog op deze taken de volgende beleidsregel is vernieuwd;

  • RvA-BR010 Beleidsregel Werkterreinen RvA (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

    nieuw: versie 7.0 d.d. 11-02-2021, vervangt: versie 6 d.d. 18-07-2018

De beleidsregel ligt met ingang van 11 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage op het kantoor van de Stichting Raad voor Accreditatie op het Daalseplein 101 in Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is de beleidsregel te vinden op de website www.rva.nl.

De beleidsregel treedt met ingang van de datum van publicatie van deze kennisgeving in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 11 februari 2021

Stichting Raad voor Accreditatie, namens deze: R.F. Geenen, Kwaliteitscoördinator

Naar boven