Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 6514Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2021, kenmerk 1812508-217096-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.11, eerste lid, en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met i tot d tot en met h.

B

Artikel 1a, eerste lid, onderdeel f, vervalt, onder verlettering van de onderdelen g tot en met l tot f tot en met k.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire waardoor Japan nu ook als hoogrisicogebied wordt aangewezen. Aanleiding is de verslechterde epidemiologische situatie in Japan. Op basis van de stijgende incidentie in het land is op 28 januari 2021 in Europees verband besloten om Japan vanaf dinsdagnacht 2 februari 2021 om 00.01 uur van de veilige landenlijst van de Europese Unie af te halen. Vanwege de kwetsbare epidemiologische situatie op Bonaire wordt het besluit om Japan als hoogrisicogebied aan te wijzen, overgenomen voor Bonaire. Daarop aansluitend moeten reizigers vanuit Japan een negatieve PCR-test en antigeentestuitslag overleggen wanneer ze, vanaf de dag dat het onderhavige besluit in werking treedt, naar Bonaire reizen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis