Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – Fortweg en Kruislaan

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: Instellen éénrichtingsverkeer Fortweg en Kruislaan

Nummer: X.2021.00540

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregel valt onder dit ondermandaat. 

Overwegingen en motivatie

Het gebied rond de Fortweg, Raadhuislaan en Kruislaan wordt opnieuw ingericht. Dit gebied bevindt zich in een 30km-zone. Voor de Fortweg en de Kruislaan geldt momenteel een parkeerschijfzone (blauwe zone) met een parkeerduurbeperking van maximaal twee uur. Er mag op de Fortweg alleen geparkeerd worden aan de zijde met de even huisnummers (oostzijde) en op de Kruislaan aan de zijde met de oneven huisnummers (noordoostzijde). De rijbaanbreedte van de Fortweg en Kruislaan is momenteel dusdanig smal dat gemotoriseerd verkeer elkaar niet kan passeren en op elkaar moet wachten aan het begin van een wegvak, bij een inrit, of bij een open parkeerplaats.

Bij de herinrichting dienen de monumentale bomen in Kruislaan en Fortweg te worden behouden en zullen indien mogelijk extra bomen geplaatst worden. In de huidige situatie geven de bomen veel wortelopdruk, waardoor trottoirbanden worden weggedrukt en kolken niet goed meer werken. Dit zorgt voor oneffenheden en wateroverlast. Om de bomen te behouden en een gezonde groei te bevorderen, hebben ze meer ruimte nodig.

De gebiedsbreed gemeten parkeerdruk biedt plaatselijk de mogelijkheid tot verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Door parkeerdruk meer gelijkmatig te verdelen ontstaat ruimte om goede doorgaande en toegankelijke looproutes te faciliteren aan één zijde van de straat en te parkeren tussen de bomen aan de andere zijde van de straat. Hierdoor kan beter aan de richtlijnen van het CROW en de inrichtingseisen uit de DIOR worden voldaan. Er zullen op de Fortweg en Kruislaan parkeervakken aangebracht worden van 2 meter breed en trottoirs van waar mogelijk minimaal 1,80 meter breed.

De benodigde (extra) ruimte voor het groen, parkeren en voetgangers, zorgt ervoor, dat er minder ruimte overblijft voor de benodigde rijbaanbreedte. De maatvoering voor een rijbaan met auto- en fietsverkeer in twee richtingen is volgens het CROW minimaal 4,80 meter (exclusief parkeerruimte). Die ruimte is er momenteel ook niet. De benodigde rijbaanbreedte voor éénrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers bedraagt minimaal 3,85 meter. De ruimte is dáárvoor wel aanwezig. Daarom wordt éénrichtingsverkeer in noordelijke richting op de Kruislaan en Fortweg ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers. De rijrichting van het éénrichtingsverkeer is ingegeven door een combinatie van looproutes, parkeren en de bomen.

Met deze maatregel wordt beoogd om de verkeersveiligheid te waarborgen, de doorstroming te verbeteren en de leefbaarheid (aanwezigheid van groen) te vergroten.

 

Maatregel (bebording en belijning)

De volgende maatregel wordt hiervoor getroffen:

• het instellen van éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers op de Fortweg en Kruislaan.

Dit wordt gedaan door het plaatsen van de volgende borden:

• C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 aan het begin/einde van ieder wegvak met onderbord OB54.

De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer INFR200686 00-010.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregel wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er één geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (1d). Het gemotoriseerde verkeer heeft namelijk niet meer de vrijheid om zelf te kiezen via welke zijde ze de Fortweg en Kruislaan in willen rijden. Omdat de gevolgen hiervan gering zijn, wegen de met het besluit gediende belangen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid, zwaarder.

 

Belangenafweging

Bewoners

De maatregel is in het belang van bewoners. Doordat de rijbaan smaller wordt, kan het parkeren beter gereguleerd worden en ontstaat er meer verblijfsruimte op de trottoirs en meer ruimte voor groen in de straten. Hierdoor wordt de verkeerssituatie veiliger en duidelijker en de leefbaarheid in deze straten wordt verbeterd.

Bedrijven

Het betreffen woonstraten met daarin een enkel bedrijf. Ondanks dat de straten éénrichtingsverkeer worden, blijven de bedrijven goed bereikbaar. De bedrijven ondervinden in beperkte mate hinder van de maatregel.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

Door de vormgeving van de wegen zal weinig doorgaand verkeer van de Fortweg en de Kruislaan gebruik maken. De desbetreffende wegen zijn niet bestemd voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan door het ingestelde éénrichtingverkeer in geringe mate hinder ondervinden, waardoor hun belang licht wordt geschaad.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer ondervindt in beperkte mate hinder van de maatregel.

Langzaam verkeer

De maatregel is in het belang van langzaam verkeer. En ontstaat meer ruimte voor voetgangers op het trottoir en voor fietsers op de rijbaan. Door het reguleren van het parkeren, ontstaat een rustiger en overzichtelijker straatbeeld.

De maatregel heeft geen negatieve gevolgen voor het langzaam verkeer.

Openbaar vervoer

De maatregel heeft geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregel heeft geen gevolgen voor de nood- en hulpdiensten. Zij zullen in één richting geen gemotoriseerd verkeer in tegengestelde richting tegenkomen, waardoor zij gehinderd zouden kunnen worden, hetgeen de bereikbaarheid ten goede zal komen.

Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de maatregel.

Parkeerders

De maatregel van het invoeren van éénrichtingsverkeer als zodanig, heeft geen gevolgen voor parkeerders.

De reden waarom het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, om het parkeren te reguleren en het langzame verkeer en groen meer ruimte te geven, heeft wel gevolgen voor parkeerders. Er zullen minder parkeerplaatsen in de Fortweg en Kruislaan gerealiseerd kunnen worden dan dat er nu auto’s in de straat geparkeerd kunnen worden. Echter blijft er in de omgeving nog voldoende parkeergelegenheid over.

Algemeen belang

De maatregel verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in het bijzonder voor bewoners en langzaam verkeer. Deze belangen wegen zwaarder dan de belangen van gemotoriseerd verkeer en nood- en hulpdiensten, die in geringe mate worden geschaad door het instellen van éénrichtingsverkeer.

 

Voorbereiding en overleg

Dit besluit is voorbereid op basis van verkeerskundige onderzoeken en onderzoeken naar de wensen van belanghebbenden. Bewoners zijn ingelicht en er is op 16 juni, 27 augustus en 22 oktober 2020 overleg met de klantbordgroep geweest.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is van afgezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 22-12-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregel.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer INFR200686 00-010, die een onderdeel is van dit besluit, treffen wij de volgende verkeersmaatregel:

 

1. het instellen van éénrichtingsverkeer op de Fortweg en Kruislaan in Hoofddorp, door het plaatsen van de volgende borden op de volgende locaties:

- borden conform model C2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met onderborden OB54:

 op de Kruislaan, aan het begin van de straat, bij de aansluiting op de Raadhuislaan, nabij Raadhuislaan 25;

 op de Kruislaan, bij de kruising met de Engelmanstraat, nabij Kruislaan 44;

 op de Kruislaan, bij de kruising met de Fortweg, nabij Kruislaan 30;

 op de Fortweg; aan het begin van de straat, bij de aansluiting op de Ter Veenlaan, nabij Fortweg 34;

 op de Fortweg; bij de kruising met de Kruislaan, nabij Fortweg 22B;

 

- borden conform model C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met onderborden OB54:

 op de Kruislaan, aan het begin van de straat, bij de aansluiting op de Hoofdweg Westzijde, nabij Hoofdweg 681;

 op de Kruislaan, bij de kruising met de Fortweg, nabij Fortweg 29;

 op de Kruislaan, bij de kruising met de Engelmanstraat, nabij Kruislaan 33;

 op de Fortweg; aan het begin van de straat, nabij Raadhuislaan 12;

 op de Fortweg; bij de kruising met de Kruislaan, nabij Kruislaan 34;

 

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 5 februari 2021.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregel staat aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven