Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 6295Besluiten van algemene strekking

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Besluit van 2 februari 2021, nr. 2021-5288.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M. De wijziging betreft een aantal benodigde technische aanpassingen in verband met de aanpassing van bepaalde normbedragen.

ARTIKEL I

Het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 december 2020, nr. 2020-171150, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 26.2.12, derde alinea wijzigt als volgt:

1. In sub A wordt ‘63’ vervangen door: ‘65’.

2. In sub B wordt ‘56’ vervangen door: ‘58’.

B

Artikel 26.2.19 wijzigt als volgt:

1. ‘33’ wordt vervangen door: ‘34’.

2. ‘74’ wordt vervangen door: ‘76’.

C

Artikel 75.11 wijzigt als volgt:

‘12.677’ wordt telkens vervangen door: ‘13.108’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 februari 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel A, zijn de forfaitaire bedragen voor boeken en leermiddelen in artikel 26.2.12, derde alinea aangepast naar de per 1 januari 2021 geldende bedragen.

In artikel I, onderdeel B zijn de normpremie ziektekostenverzekering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en de normpremie ziektekostenverzekering voor echtgenoten in artikel 26.2.19 geactualiseerd naar de per 1 januari 2021 geldende bedragen.

In artikel I, onderdeel C is het maximumbedrag van de betekeningskosten van een dwangbevel geactualiseerd naar het in de Kostenwet invordering rijksbelastingen per 1 januari 2021 geldende bedrag.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen. Deze datum is gesteld op 1 januari 2021. De wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 1992, 230)).

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken