Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 6204Ruimtelijke plannenNiet vaststellen van het ‘bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 59 – 59a Schaijk

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2021 heeft besloten het ‘bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 59 – 59a Schaijk’ niet vast te stellen.

Het bestemmingsp lan

Het bestemmingsplan voorzag in het vergroten en veranderen van het agrarische bouwvlak aan de Pastoor van Winkelstraat 59 en 59a.

Waar en wanneer kun u het besluit bekijken ?

Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan ligt vanaf maandag 8 februari 2021 tot maandag 22 maart 2021 ter inzage. Voor het inzien van het bestemmingsplan dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 22 maart 2021, beroep instellen en/of verzoek om voorlopige voorziening tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan. U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.