Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2021, 6194Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 2021, nr 2021-0000012234, tot goedkeuring wijziging Uitkeringsreglement WW 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Goed te keuren de door de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 12 januari 2021 op grond van artikel 101, eerste lid, van de Werkloosheidswet vastgestelde Wijziging Uitkeringsreglement WW 2015.

Dit besluit zal tezamen met het besluit van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 12 januari 2021 en de toelichting daarop in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt op grond van artikel 101, eerste lid Werkloosheidswet een uitkeringsreglement vast. Het UWV stelt op grond van het tweede lid regels over onder meer

 • a. voorschriften ten behoeve van een doelmatige controle, die ten aanzien van de werknemers moeten worden genomen;

 • b. voorschriften met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de uitkering;

 • c. voorschriften in verband met de betaling van de uitkering door tussenkomst van de werkgever, indien tijdens werkloosheid de dienstbetrekking voortduurt.

Deze regels behoeven op grond van artikel 116, tweede lid, goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderhavige besluit strekt tot het verlenen van goedkeuring van de besluiten van het UWV.

Den Haag, 2 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Besluit tot wijziging Uitkeringsreglement WW 2015

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 4 van het Uitkeringsreglement WW 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In het eerste lid wordt onderdeel e vervangen door:

  • e. is verplicht op verzoek van het UWV alle inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken die het UWV nodig heeft om te controleren of de bij het UWV bekende informatie die valt onder de inlichtingenverplichting juist is;

 • 2. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • g. geeft gevolg aan de schriftelijke aanwijzing van het UWV om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen;

  • h. meldt een wijziging van zijn telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV als hij een aanwijzing heeft gekregen om telefonisch bereikbaar te zijn.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 12 januari 2021

M.R.P.M. Camps, Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Lid 1 van artikel 4 van het Uitkeringsreglement WW 2015 betreft de verplichting van de aanvrager van een WW-uitkering om mee te werken aan de controle door het UWV. De werknemer is op grond van artikel 25 WW verplicht om informatie te verstrekken die van invloed is op het recht, de hoogte of de duur van de uitkering of op het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald. Het UWV kan daarnaast de werknemer verzoeken om inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat de informatie juist is. De verplichting in onderdeel e is op dit punt verduidelijkt.

De werknemer is verplicht op verzoek te verschijnen op een door het UWV aangegeven plaats en tijd, door op het UWV aan te wijzen uren bereikbaar of aanwezig te zijn op zijn woon- of verblijfsplaats of door desgewenst informatie te verstrekken. Hieraan wordt door middel van een nieuw onderdeel g toegevoegd dat werknemers op schriftelijke aanwijzing van het UWV ook telefonisch bereikbaar moeten zijn of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op moeten nemen. Door middel van een nieuw onderdeel h onder lid 1 wordt toegevoegd dat de werknemer een wijziging van het telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging moeten melden aan het UWV als hij een aanwijzing heeft gekregen van het UWV om telefonisch bereikbaar te zijn. Door middel van deze toevoegingen kan het UWV zo nodig aanvullend gebruik maken van telefonisch contact met de werknemer en kan het UWV hier tevens op handhaven. Deze toevoegingen zijn in lijn met de controlevoorschriften Ziektewet 2020 en de controlevoorschriften Arbeidsongeschiktheidswetten 2018, waarin eenzelfde wijziging is opgenomen in 2020.

Amsterdam, 12 januari 2021

M.R.P.M. Camps, Voorzitter Raad van Bestuur