Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 6188VerkeersbesluitenGemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - ten behoeve van het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van In der Bend 13, Eys

Logo Gulpen-Wittem

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem bevoegd een verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen van het besluit

Op 28 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag is getoetst aan de regels zoals vastgesteld in de “Beleidsnotitie inzake toewijzing gehandicaptenparkeerplaats 2007”.

Dat dit verkeersbesluit kenbaar wordt gemaakt in “Gulp en Geul” en “Staatscourant”, en vervolgens 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat 1. de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat 2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van het bord E06, zoals deze staat opgenomen in bijlage 1 behorende tot het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

Motivering

De aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de “Beleidsnotitie inzake toewijzing gehandicaptenparkeerplaats 2007” te weten:

 • dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft (nr. 990902);

 • dat er voor de aanvrager geen mogelijkheid bestaat om zelf een parkeerplaats aan te leggen op eigen terrein;

 • dat er de mogelijkheid is om binnen een loopafstand van 100 meter een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren

 • dat de parkeerdruk in het gebied dusdanig hoog is dat het reserveren van een parkeerplaats voor de aanvrager noodzakelijk is;

 • dat politie een positief advies heeft verleend;

 • dat de aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats ter plekke niet leidt tot een onveilige verkeerssituatie;

 • dat de aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats niet leidt tot een verslechtering van de doorstroming.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeersadviseur van de politie. Er is een positief advies afgegeven.

Besluit

Instemmen met een verkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van een bord E06 van het RVV 1990 met onderbord voorzien van kenteken van de aanvrager.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan. Zie voor meer informatie www.gulpen-wittem.nl.

Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u de rechter vragen een uitspraak te doen (voorlopige voorziening vragen). U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

namens burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

teamleider Omgeving,

<<<

mr. N. Abbas