Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2021, 5767VergunningenVoornemen verlenen omgevingsvergunning voor bouw rijhal en opfokstal op Geerenweg 10

Logo Eemnes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes heeft het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijhal en opfokstal, het verleggen van een watergang en aanleggen paddocks voor een paardenhouderij op Geerenweg 10 te verlenen.

Inhoud plan

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijhal en opfokstal, het verleggen van een watergang en aanleggen paddocks voor een paardenhouderij kan alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide afwijkingsmogelijkheid in artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In artikel 2.27 van de Wabo i.c.m. met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voorgeschreven dat bij deze procedure een Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) van de gemeenteraad noodzakelijk is. Op 23 maart 2020 heeft de raad besloten de VVGB af te geven. De uitgebreide uniforme openbare voorbereidingsprocedure in artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is hier van toepassing en betekent dat het voorgenomen besluit eerst in concept ter inzage moet worden gelegd om een ieder de mogelijkheid te bieden eventuele zienswijzen in te dienen voordat een definitief besluit kan worden genomen.

Procedure

De ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), de ontwerpvergunning en overige relevante stukken liggen vanaf donderdag 4 februari 2021 - gedurende zes weken – tot en met 17 maart 2021 ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035. U kunt de stukken ook via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeente Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze bouw rijhal en opfokstal op Geerenweg 10 in Eemnes’. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van ter visie ligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw S. Balk van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Mondelinge reactie kan tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging worden ingepland. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Eemnes, 3 februari 2021