Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2021, 5724Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Parkeergarage Purmersteenweg 2020'

Logo Purmerend

 

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan ‘Parkeergarage Purmersteenweg 2021‘ vastgesteld.

Zakelijke inhoud

 

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0439.BPPARKEER2020-va01) biedt een planologische regeling voor de realisatie van een ondergrondse parkeergarage met maximaal 320 parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

 

Het vastgestelde plan ligt met ingang van maandag 8 februari 2021 tot en met 22 maart 2021 ter inzage. In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail (s.koot@purmerend.nl (o.v.v. het project Parkeergarage Purmersteenweg) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van (ruim) zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Daarnaast is dit mogelijk voor iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin heeft aangebracht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.